Обсъдиха изпълнението на Бюджета на Община Стара Загора за 2019 година

Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2019 година се проведе днес в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора.

На представянето в зала „П. Р. Славейков“ присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева, зам.-кметът Иванка Сотирова, общински съветници, експерти от общинската администрация, граждани.

Главният финансист Цанка Ганева представи пред присъстващите отчета за приходите и разходите в общинската хазна през 2019 г.

Според началния годишен план рамката на бюджета е 125 814 127 лева, според уточнения годишен план тя е 146 955 070 лева. Изразходвани са 130 701 785 лева.

Изпълнението на бюджета през изминалата година е в размер на 141 150 179 лева.Приходите за делегирани държавни дейности са в размер на 79 534 504 лева. От тях общата субсидия за делегирани държавни дейности в размер на 70 085 738 лева, целеви трансфери 4 752 862 лева, собствени приходи 409 995 лева, средства от европейски проекти 292 992 лева и преходeн остатък от 2018г. в размер на 3 992 917 лева.

Местните приходи  през изминалата 2019 година са 61 615 675 лева.В това число 22 341 555 лева са данъчните приходи, неданъчните приходи са 23 805 046 лева, общата изравнителна субсидия е в размер на 4 554 300 лева, целевите трансфери са 4 820 634 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 449 500 лева.

74 907 568 лева от направените разходи са за финансиране на държавно делегирани дейности, финансирането на общинските дейности през изминалата година е в размер на 53 971 771 лева, а за дофинансиране делегирани от държавата дейности са похарчени 1 822 446 лева. Малко над 57% от относителния дял на разходите е за държавни разходи, а близо 43 %- за общински разходи.

64 % от капиталовите разходи направени през 2019 година са за ремонт на дълготрайни материални активи, с 6 299 536 са придобити дълготрайни материални активи, а е извършено закупуване на земя за 321 272 лева. Придобиването на недълготрайни материални активи е коствало 31 569 лева.

Най-много средства 56 391 949 лева от бюджета са дадени за функция „Образование“. Разходите за жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда са в размер на 25 217 677. За Култура, спорт, почивни и религиозни дейности“ са изразходвани 12 003 472 лева, разходите за Социално осигуряване, подпомагане и грижи, възлизат на 10 858 608 лева. 9 828 681 лева са похарчени за икономически дейности и услуги. За общи държавни служби са били дадени 9 037 421 лева, а по перо здравеопазване са би разходвани 6 454 078 лева.

По структура на разходите, най-голям е делът на средствата за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала- 55,45%, следвани от текущата издръжка в размер на 29,22 % и 11,33 % за капиталови разходи.

Целевата субсидия за капиталови разходи  от общо разчетените  7 580 300 лева са усвоени 2 749 500 лева или 36,27 %. От собствения бюджет са били използвани 10 783 864 лева или 93.47 % от предвидените, по оперативни програми са усвоени 16 121 409 лева или  31.31 %. Проектите, финансирани по програма “ПУДООС” възлизат на 392 362 лева.

Средната събираемост на данъка върху недвижимите имоти в Община Стара Загора е 81.66%, а на данъка върху превозните средства – 77.85%.

Получените трансфери по сметките за средствата от Европейския съюз са 31 425 081 лева. Извършени са разходи за 18 521 280 лева, от които капиталови разходи – 16 516 045 лева, заплати и осигурителни плащания – 1 286 821 лева, издръжка – 590 692 лева, стипендии – 67 891 лева и текущи трансфери,  обезщетения и помощи – 59 831 лева.

Материалите за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. са качени на сайта на Община Стара Загора.

Павлина Дудева