Близо 50 предложения бяха разгледани по време на юнското заседание на Общинския съвет Стара Загора

По време на редовната сесия на Общински съвет Стара Загора, състояла се на 25 юни 2020 г., с 49 гласа „За“ беше приет „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община – Стара Загора“. Според новоприетия нормативен акт средства могат да се предоставят на физически лица, които са в затруднено материално положение, в случай на нужда, при екстремна ситуация, поставяща в риск здравето или оцеляването на нуждаещия се, както и сигурността и образователните потребности на деца, в хода на обичайния им начин на живот. Помощите се предоставят от кмета на Община Стара Загора, на основание решение на Общински съвет Стара Загора, взето след проучване на случая и становище от ПК по „Социална политика“ при Общински съвет Стара Загора. Съветниците гласуваха на първо четете „Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора“.

Подкрепено беше назначаването на д-р Пенчо Моймиров за управител на „Център за психично здраве- Стара Загора“,спечелил проведения конкурс за управител на лечебното заведение. Общинският съвет даде съгласие за провеждане на конкурси за управители на общинските дружества- „Мересев” и „Обредни дейности“.

Старейшините утвърдиха промени в Общинската транспортна схема, целящи подобряването на системата на обществения транспорт чрез оптимизиране на автобусни линии. Одобрено беше и финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 21 двойки – съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми.

Съветниците дадоха „зелена светлина“ на Община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас. Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация по професия и подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място.

Дадено беше съгласие за изкупуване на самостоятелен обект във връзка с изпълнение на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“.

На юнското заседание беше одобрено именуване на улица Николай Лилиев в Стара Загора. Старейшините  подкрепиха и предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти на общинското търговско дружество „Мересев“, СНЦ „Филаделфия 2002“ и СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“.

Павлина Дудева