Правилник ще определя предоставянето на финансова помощ на физически лица от община Стара Загора

На 25 юни 2020 г. ще се проведе заседание на Общински съвет Стара Загора. В дневния ред са записани 48 точки, съобщи днес на брифинг председателят Мария Динева.

Два са основните документи, които ще бъдат обсъждани : Правилник за постъпване в общинските детския ясли- първо четене и Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора – второ четене. Този правилник урежда реда и начина на предоставянето и отчитането на средства за еднократна безвъзмездна помощ на физическите лица.

Право на еднократна финансова помощ имат физически лица, които не могат да се издържат от доходите и от имотите си,в затруднено материално положение,настъпило в следствие на здравословни проблеми довели до временна или трайно намалена трудоспособност; лица в неравностойно положение, страдащи от заболяване или с физическо увреждане; деца в риск, деца без родители или с един родител; за лечение на лица, в случаите на застрашаващи живота заболявания; за подпомагане и справяне с последиците при бедствия, аварии, транспортни и други инциденти.

Еднократната помощ се отпуска на физически лица с доказана липса на други възможности за издръжка и подкрепа.

Разглеждането на постъпилите молби се извършва от ПК по „Социална политика“ към Общински съвет Стара Загора. Молбите на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ се разглеждат по реда на тяхното постъпване към ПК по „Социална политика“, с изключение на случаите, когато комисията определи молбите като приоритетни, поради тяхната неотложност. Възоснова на предоставените документи, комисията изготвя становище за всеки отделен случай. По преценка на комисията,заинтересованите лица могат да бъдат поканени на събеседване, за изясняване причините и необходимостта от исканата помощ.

Ползващото се лице трябва да отговаря на следните условия, които се установяват с декларация по образец , подписана от него или от молителя, в случаите когато ползващото се лице не може да я подпише,а именно:да не извършва търговска дейност, да не притежава дялове или акции в търговски дружества; да има постоянен и настоящ адрес на територията на Община Стара Загора за срок от 24 месеца преди подаването на молбата; да не притежава повече от един жилищен имот; лицето да не е извършвало разпоредителни сделки със свое недвижимо или движимо имущество за срок от три години преди подаване на молбата за отпускане на помощ. Молбата трябва да бъде мотивирана, да изяснява обстоятелствата и причините за отправянето й , както и потребностите, които ще бъдат задоволени с отпуснатата еднократна финансова помощ.

Помощи се отпускат, когато са представени всички необходими документи, с които е доказана потребността от подпомагане, както и други документи, отнасящи се до спецификата на молбата за отпускане на помощ.

Необходимите документи според основанието на молбата,може да включват: документи от ТЕЛК; епикризи; рецепти за ползвани лекарства през последния месец; експертни решения; регистрация в Дирекция „Бюро по труда“; служебни бележки за доход или трудов договор; удостоверение от Имотния регистър при Агенцията по вписванията и др.

Сумата, предложена за отпускане на подадена молба, се одобрява еднократно от ПК по „Социална политика“ и се предоставя след влизане в сила на решение на Общинския съвет. Одобрената сума не може да бъде по-висока от 2000 лв. Разглеждане на молбите за отпускане на еднократна финансова помощ по този правилник се извършва до изчерпване на планираната сума в бюджета на Община Стара Загора за съответната година, след което молбите могат да бъдат удовлетворявани след приемане на следващия годишен бюджет.

Получили еднократна финансова помощ физически лица, нямат право на последващо искане по реда на този Правилник през следващата бюджетна година. Не се отпуска финансова помощ на физически лица, направили избор на екип или извършили дарение към дадено лечебно заведение.

По време на сесията старейшините ще одобрят спечелилия конкурса за управител на Центъра за психично здраве и ще обявят конкурси за управители на общинските дружества „Мересев“ и „Обредни дейности“. Ще се гласува прекратяване на съсобствености, продажба на общински имоти, отдаване на безвъзмездно ползване на имот от Сдружение „Спорт за всички“ и др.

Председателят на Общинския съвет Мария Динева съобщи, че е избрана за член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Това е станало на 18-то му Общо отчетно – изборно събрание, на което за председател е избран Венцислав Спирдонов, председател на ОбС Велико Търново.

Приемам моето избиране като голяма възможност Община Стара Загора и Общинският съвет да поставят на обсъждане въпроси, които не са в компетенциите на местната администрация, но засягат населението“, каза г-жа Динева.

Росица Ранчева