XXX юбилейна международна научна конференция на Съюза на учените – Стара Загора

На 4 и 5 юни 2020 г. Съюзът на учените – Стара Загора организира 30-ата юбилейна международна научна конференция. Традиционно тя се провеждаше на Старозагорските минерални бани, но тази година, във връзка с епидемичната обстановка конференцията ще бъде online. Основните тематични направления на конференцията, групирани в секции са: Медицина и биомедицински науки; Морски науки и екология; Природоматематически науки; Технически науки; Обществени науки; Педагогически науки; Хуманитарни науки; Ветеринарно-медицински и аграрни науки. Организационният комитет за провеждане на конференцията включва 11 души – изявени учени, специалисти, професори, доктори на науките, с председател проф. двмн Цанко Яблански и зам.-председател Ангел Филипов. Почетни председатели са Живко Тодоров – кмет на Община Стара Загора; инж. Андон Андонов – изпълнителен директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД; доц. д-р Добри Ярков, двм – ректор на Тракийския университет – Стара Загора; доц. д-р Васил Хаджиилиев – председател на „Съюз на учените – Стара Загора“. Традиционен партньор е Търговско-промишлената палата – Стара Загора. В организацията и провеждането на 30-ата конференция активно участват и студенти доброволци от Тракийския университет. Формата на участие е дистанционна, online, с доклад или постер. Началото е в 12:00 ч. на 4 юни (четвъртък) 2020 г. по предварително обявената програма. Работните езици – български английски, руски. Още подробности по конференцията могат да бъдат намерени на интернет страницата на Съюза на учените – Стара Загора http://www.sustz.com/bg/?page=17

При определени условия, докладите на участниците ще бъдат публикувани в списанията на Съюза на учените – електронното списание SCIENCE & TECHNOLOGIES (S&T) или в неговата реферирана версия – SCIENCE & RESEARCH (S&R). И двете списания са в списъка на НАЦИД. В S&T може да се публикува на всички официални езици на ЕС, включително и

руски. В S&R се публикуват статии само на английски език. Списание  S&R сътрудничи с  DOAJ, EBSCO, Google Scholar.

Необходимо е участниците да подготвят и изпратят резюме на доклада си в обем 250 думи, а пълният текст – до 30 юли 2020 г. на адреса на Съюза на учените – Стара Загора.

По предварителните заявки на конференцията ще бъдат представени  близо 100 доклада, разработени от над 300 учени от страната и чужбина. Получени са поздравителни адреси от Живко Тодоров – кмет на Община Стара Загора,  доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет, Стара Загора, инж. Андон Андонов – Изпълнителен директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД, Асим Адемов – член на Европейския парламент и доц. д-р Васил Хаджиилиев – Председател на Съюз на учените – Стара Загора.

Съюзът на учените в България (СУБ) с предишно наименование Съюз на научните работници в България е съсловна организация, регистрирана като неправителствена организация с нестопанска цел. Създаден е през 1944 г. с първи председател акад. Асен Хаджиолов. Старозагорският клон на СУ в Стара Загора е учреден на 23 юли 1961 г. с учредителите Въто Груев, Христо Кръстанов, Стоян Канев, Васил Стайков, Благовеста Чингова, Никола Астаджов, Георги Николов, Иван Карабалиев, Димитър Николов, д-р Михайлов, д-р Славов, д-р Пенев, д-р Любомир Костов, д-р Иван Джанков, Стефан Ножчев, Димитър Шарланов. СНЦ „Съюз на учените – Стара Загора“ е организатор и съорганизатор на десетки научни сесии, конференции, симпозиуми, съвещания. Издава две научни списания. След 1976 г. се обособяват и секции към СУ – Стара Загора, като първоначално са в сферата на ветеринарната и хуманна медицина, но впоследствие се разширява спектърът на научни изследвания. Организацията работи активно и сътрудничи с местни научни и културни институции, а също и с органите на местната власт. Освен българските учени от страната в събитията на старозагорската организация участват и учени от  Индия, Полша, Беларус, Русия, Тайван, Канада, Македония, Албания, Турция, Румъния. Във времето от 1981 до 1986 г. Съюзът на учените в Стара Загора получава собствена база – къща на бул. „Цар Симеон Велики“ № 140. Процедурата  е съпроводено с редица трудности, документации, проблеми. Сградата се нуждае от основен ремонт. И въпреки всичко, през февруари 1988 г. тържествено е открита. За този факт информира и в. Септември, брой 7 от 19 февруари.

През 2017 г. по инициатива на Съюза на учените в Стара Загора и с подкрепата на Община Стара Загора е учредена годишна награда „Будител на Стара Загора“ с мото: „От старозагорци за старозагорци“, която се връчва всяка година в навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители.

Снежана Маринова