Търсят се дигитални новатори

Учителите по всички учебни дисциплини, вклю­чени в учебните програми на МОН, могат да се регис­трират от 26 май до 30 юни включително за участие в конкурса „Дигитални новатори в образование­то“. Той се организира от Българската асоциация по информационни техноло­гии (БАИТ) под патронажа на министъра на образова­нието и науката Красимир Вълчев.

Основата цел на Кон­курса е да популяризира дистанционното обучение на учениците от I до XII клас, да отличи и насър­чи учителите новатори и използването на добри практики в областта.

Формулярът за канди­датстване е достъпен на интернет страницата на БАИТ, а всеки учител може да бъде номиниран или да се самономинира в повече от една категория. Ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители, подадени в учебни платформи или получени по имейл, ре­зултати от тестове, лин­кове към материали и видеоматериали, оценки за работата във Facebook и LinkedIn.

В рамките на Конкур­са ще бъдат определени носителите на отличия в категориите „Иновативен подход за преподаване“, „Най-добре посрещна­та учебна програма от ученици и родители“, „Технологични инова­ции“ и „Мултиплициране на иновативните учебни решения“. Победителите във всяка от категориите ще бъдат наградени с па­рична премия от 1000 лв., с продукт за защита на персонални компютри и ваучери за курсове. За другите призьори са пред­видени различни матери­ални награди – компютри, принтери, 3D принтер, графичен таблет, вауче­ри за курсове и други. Спонсори на Конкурса са реномирани компании от ИТ бранша.

Dolap.bg