Близо 60 предложения разгледа Общинският съвет на Стара Загора на майското си заседание

По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора с 49 гласа „За“ беше прието предложението за възмездно придобиване от Община Стара Загора на сградата на бившия Акушеро-гинекологичен комплекс. В тази връзка Община Стара Загора предлага на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ да придобие недвижими имоти частна общинска собственост, върху които са построени сгради, собственост на Дружеството, както и приспадане на изискуемите публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. На мястото на бившия Акушеро-гинекологичен комплекс след извършване на необходимите ремонтни дейности и закупуване на съвременна медицинска апаратура и оборудване, голяма част от извънболничната помощ на територията на Стара Загора ще може да бъде  пребазирана  в съвременен общински здравен и рехабилитационен  център.
Съветниците гласуваха на второ четете Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Приет на първо четене беше и  „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община – Стара Загора“.Той  урежда реда и начина за предоставяне и отчитането на средства за еднократни безвъзмездни финансови помощи на нуждаещи се физически лица на територията на Община – Стара Загора. Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по този правилник, се одобрява еднократно от постоянната комисия по „Социална политика“ и се отпуска след влизане в сила на решение на Общински съвет – Стара Загора.
Съветниците подкрепиха предложението за освобождаване от заплащане на такси ползвателите общински терени (тротоари, площади и улични платна), извършващи стопанска дейност в заведения за хранене и развлечения или за разполагане на маси за консумация.
Местният парламент прие годишните финансови отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие. По време на заседанието стана ясно, че шест от дружествата са приключили финансовата година на печалба, а най-голяма загуба е генерирало Общинското дружество „Обредни дейности“.
Общински съвет даде съгласие за подновяване на договорите за управление на двама управители на общински дружества- „Мересев” и „Обредни дейности“. Те ще бъдат със срок на продължителност до провеждане на конкурси за избор на управители.
Съветниците дадоха „зелена светлина“ за кандидатстване на Община Стара Загора  с проектно предложение   по предифиниран проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване  и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана по Финансовия Механизъм на Европейско Икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ и одобрение на проект на Споразумение за партньорство между  Национален Доверителен Екофонд, Община Стара Загора и останалите партньори по проекта. Целта на проекта е подобряване на капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени.
На майското заседание беше гласувано и одобрено осигуряване на устойчивост на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“.
Старейшините  подкрепиха и Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора. Одобрено беше и предоставяне за безвъзмездно ползване на имот от  СНЦ „ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА“ за срок от пет години.

Павлина ДУДЕВА