51 точки са включени в дневния ред на майското заседание на Общински съвет Стара Загора

51 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното майско заседание, което ще се проведе на 28 май от 9,00 часа в зала „П.Р.Славейков“.Това стана ясно по време на проведеният председателски съвет.

Съветниците ще гласуват на второ четете Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
По време на заседанието старейшините ще гласуват и Проект на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община – Стара Загора“.
По предложение на кмета Живко Тодоров и по искане на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора, ще бъде гласувана възможност за освобождаване на търговците от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, за периода до края на месец юни.
Местният парламент ще приеме годишните финансови отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.

В дневния ред  на Общински съвет Стара Загора за месец май влиза и подновяване на договорите за управление на двама управители на общински дружества- „Мересев” и „Обредни дейности“.

Съветниците ще дадат съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора  с проектно предложение   по предифиниран проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване  и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана по Финансовия Механизъм на Европейско Икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ и одобрение на проект на Споразумение за партньорство между  Национален Доверителен Екофонд, Община Стара Загора и останалите партньори по проекта. На майското заседание ще бъде гласувано и осигуряване на устойчивост на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“.
Сред обсъжданите точки е и одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора.

Павлина Дудева