На 20 май Сдружение „Свят без граници“ навършва 20 години от създаването си

Сдружение с нестопанска цел “Свят без граници” е вписано в регистъра на Окръжен съд – Стара Загора през месец май 2000г. и е пререгистрирано по Закона за Юридическите лица с нестопанска цел в обществено полезна дейност, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието. Основна мисия на организацията е формиране на общност от прогресивно мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество. Визията на организацията е основана на схващането, че ромите трябва да бъдат овластена група, която има своето място и участва наравно с всички други социални групи в обществото.

Проектите, реализирани от сдружение „Свят без граници“ са фокусирани в няколко програмни области, пряко свързани с ромската общност – „Здравеопазване“, „Социални и хуманитарни дейности“, „Образование“, „Младеж“, „Ромско включване“. Емблема на сдружението са наградите „Без граници“, където отличените са в три категории –  лекар на общността (ОПЛ, акушер-гинеколози, стоматолози и др., работещи с роми), студент от общността (изучаващ медицинска специалност) и лоялна медия към общността (отразяваща обективно проблемите на ромите). Съвместно с РЗИ – Стара Загора, неправителствената организация успява да овладее огнища на заболявания в кварталите с компактно ромско население в Старозагорска област. Реализира успешно проекти на Министерство на здравеопазването по превенция и контрол на ХИВ/СПИН, СПИ, туберкулоза и други. През 2016 г., сдружение „Свят без граници“ получи годишната награда на НСОРБ за работата си с Община Стара Загора и реализираните съвместни проекти.

Основни цели:

– Подпомагане и личностно изграждане и развитие на ромите като свободни личности, обогатяване на знанията на младите в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско управление и други области на науката, културата, образованието и изкуството.

– Популяризиране на висшето и средно образование сред ромската етническа общност.

– Овластяване на ромската общност чрез извеждането на ромите от положението на жертва и консуматорство.

– Реализиране на практически програми и проекти за промяна на ромската общност и превръщането им в заинтересована и граждански активна страна, която знае пред какво я изправят гражданските й права и отговорности.

Уникалността на подходите, методите, проектите и програмите, които реализира сдружение „Свят без граници“ се дължи на факта, че са изработени и се изпълняват от ромски експерти, ромски професионалисти и ромски парапрофесионалисти директно в общността.

Предмет на дейност:

– Подготовка и реализиране на практически програми и проекти.

– Сътрудничество с други юридически и физически лица.

– Организиране и провеждане на обучителни курсове и семинари.

– Организиране на срещи и конференции за обмяна на опит с други младежки организации.

– Стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност, посочен по-горе, като приходите се използват за постигане на определените цели и задачи.

Партньори на сдружение „Свят без граници“ са: Община Стара Загора, Областна администрация Стара Загора, РЗИ – Стара Загора, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Тракийски университет, Дирекция „Социално подпомагане”, град Стара Загора, Отдел „Закрила на детето”, ОДМВР – Стара Загора, ЦМЕДТ „Амалипе“, град Велико Търново, Институт Отворено общество, град София, „Тръст за социална алтернатива“ град София, Фондация „За социална промяна и включване“, Фондация „Тrusselltrust“, Фондация „Земята-източник на доходи“, гр. Пловдив, Информано Дизайн, град Варна, Сдружение „Верният настойник“, град Бургас, МКБППМН, град Стара Загора и други.