Нова съвременна визия за развитието на Центъра за кариерно развитие при Тракийски университет – Стара Загора

Доц. д-р Борислав Попов, д.м. е специалист и преподавател по медицинска генетика. Ръководител е на секция „Медицинска генетика” в Медицински факултет на Тракийски университет и началник на Генетичната лаборатория при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович АД – Стара Загора”. Управител е на „Център за кандидатстудентска подготовка и информация” и на „Център за образователни технологии”. Член на УС на Сдружение „Кандидатстудентска борса”, на УС на НПО „Академия за образователни иновации”. Бивш председател и настоящ член на УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”. Той е и новоизбрания ръководител на Център за кариерно развитие (ЦКР) при Тракийски университет.

Доц. Попов, „Какъв е предмета на дейност и мисията на Центъра за кариерно развитие?”

Мисията на ЦКР е осигуряване на висококачествени услуги на студентите в областта на кариерното консултиране с цел подпомагане на прехода им от образование към успешна професионална реализация. ЦКР посредничи при търсене и намиране на стаж и работа, като предоставя информация за свободни работни места и стажантски програми, обучава и информира за най-новите тенденции на пазара на труда. Основни направления в дейността му са:

Направление „Информационно обслужване“:

 • предоставяне информация за свободни работни места, стипендии, конкурси, обучения, конференции, събития и др.;
 • предоставяне информация за съвременните тенденции в търсенето и предлагането на пазара на труда;
 • разработване и поддръжка на Интернет страницата на ЦКР в сайта на университета;
 • актуализиране на информацията по информационните табла;
 • изграждане и поддръжка на ресурси с материали в областта на кариерното развитие.

Направление „Кариерно  консултиране“:

 • консултиране при дефиниране на най-подходящите области за индивидуално кариерно развитие чрез определяне на интереси, ценности и потенциал;
 • персонално консултиране по всички аспекти на процеса на търсене на работа и стаж и реализация на завършващите студенти на пазара на труда;
 • съдействие при планиране и изготвяне на личен план за кариерно развитие.

Направление „Обучение и квалификация за кариерно развитие“:

 • организиране на практически семинари за кариерно развитие;
 • развитие на умения за търсене и намиране на работа;
 • подготовка на документи за кандидатстване за стаж или работа, явяване на интервю и др.;
 • развитие на преносими умения;
 • обучение за управление на личната кариера;
 • организиране на обучителни програми за придобиване на допълнителни квалификации, изисквани от пазара на труда;
 • осъществяване на редовна обратна връзка за удовлетвореност на студентите.

Направление „Стажантски програми“:

 • обявяване на стажантски програми, извън предвидените по учебен план;
 • съдействие при подготовка на документи за кандидатстване;
 • съвместно участие с работодатели при подбор на кандидати;
 • получаване на обратна връзка за представянето на стажанта.

Направление „Работа с работодатели“:

 • поддържане на регистър на работодателите, с които ТрУ поддържа активни връзки, включително назначили специалисти дипломирани в ТрУ;
 • предоставяне на информация за изявени студенти;
 • организиране на фирмени презентации, дни на кариерата;
 • посредничество при обявяване и кандидатстване за стаж и работа;
 • установяване и поддържане на трайни връзки с регионални служби по заетостта, дирекциите „Бюро по труда” в Република България с цел популяризиране и подпомагане на новите програми за студенти;
 • осъществяване на редовна обратна връзка за удовлетвореност на работодателите от качеството на професионалната подготовка на специалистите, завършили ТрУ.

Направление „Взаимодействие с академична общност – кандидат-студенти,  студенти от една страна и  работодатели от друга“:

 • популяризиране на дейностите на ЦКР пред академичната общност, студенти, работодатели;
 • организиране на публични събития (форуми, кръгли маси, дискусии за кариерно развитие, дни на отворените врати за кандидат-студенти и др.);
 • организиране на съвместни инициативи с представители на бизнеса, местните и централни държавни органи;
 • съвместни инициативи със Студентски съвет;
 • работа с доброволни сътрудници на ЦКР (студенти, преподаватели, работодатели).

Доц. Попов, „Каква е Вашата визия за бъдещото развитие и нови предложения за дейността на ЦКР по време на мандата на новоизбраното академично ръководство?”

Безспорен факт е, че всеки социален прогрес и икономически възход в световен мащаб е неосъществим без синхронизираното и балансирано взаимодействие между триадата бизнес – наука – образование. Основна движеща сила в това сътрудничество в демократичните общества с пазарна икономика е бизнесът, с който се съобразява образованието и науката. Той диктува на образователните институции какви специалисти с висше и професионално образование да подготвят и обучават и на научните институти от какви научни продукти и иновативни технологии да продуцират. За съжаление обаче в България реалността е друга. По-голямата част от висшите и професионални училища продължават да бълват специалисти, които не се търсят на пазара на труда. Науката създава научни продукти и технологии, които в по-голямата си част са неефективни, не се ползват от бизнеса и не дават принадена стойност. В тази връзка за да може ЦКР да оптимизира и подобри качеството на изпълнение на дейностите си по всички направления ще предложа на новоизбраното академично ръководство следните нови препоръки:

 

 1. ЦКР да стане медиатор между бизнеса, науката, образованието и кариерното развитие на студентите и младите специалисти на Тракийски университет. Това на практика означава ЦКР да стане свързващо звено между Тракийски университет и представителите на бизнеса. ЦКР ефективно да партнира на работодателите чрез подпомагане на процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. ЦКР да съдейства за улесняване на комуникацията между бизнеса и академичните среди, да подпомага навлизането на съвременните бизнес практики и знания в университетските програми, както и създаването на научни продукти и иновативни технологии необходими на бизнеса.

 

 1. Създаване на устойчив механизъм за перманентно адаптиране на професионалните направления и специалности на Тракийски университет спрямо потребностите на пазара на образованието и пазара на труда в България и Европейския съюз. За тази цел е необходимо ЦКР заедно с работодателските организации (СНЦ «Клуб на работодателя – Стара Загора», ТПП, и др. ) и Община Стара Загора да направи икономически профил на Старозагорска област. На базата на този профил да се направи професионален профил, който да послужи за разширяване или намаляване на капацитета на съществуващи специалности или пристъпване към създаването на нови професионални направления и специалности.

 

 1. Разработване на основен алгоритъм на поведение в помощ на конкретен работодател за постигане на балансиран контингент от добре подготвени и практически обучени специалисти.

 

 1. Да се даде възможност на работодателите активно да участват в разработването на учебните планове и програми за обучение по отделните специалности. Това ще гарантира адекватна подготовка и бърза адаптация на младите специалисти в производствени условия;

 

 1. Да се осигури възможност на отделни фирми да предоставят учебна практика и стаж на студентите от ТрУ и да участват пряко в дуални форми на обучение, както и в изпитни комисии. По този начин ще се засили практическата насоченост на обучението и работодателят ще може да направи информиран избор на млад специалист;

 

 1. Създаване на студентска трудова борса към структурата на ЦКР.

 

 1. Да се въведе „Формуляр на завършилия специалист“, който да влезе в пакета от документи, които попълват абсолвентите преди да получат дипломите си за висше образование. Необходимостта от въвеждането на този формуляр, е да се създаде база данни в ЦКР на завършилите специалисти, където освен специалността и личните им данни да има и допълнителна информацията за други техни знания и обучения – ползване на чужди езици, дигитални и компютърни умения и др. Практиката при търсенето на човешки ресурси показва, че тези допълнителни умения дават предимство на кандидата за съответната работна позиция.

 

Доц. Попов, „Как бихте адаптирали дейността на ЦКР спрямо Закона за изменение и допълнение на закона за висшето образование от 2020 г.?”

С приетите  изменения и допълнения в ЗВО се постига възможността за реформиране на системата за висше образование, която да е способна да отговори на динамиката на обществените и икономически процеси при поддържане на необходимото качество на висше образование, т.е. създаването на система, способна на устойчиво развитие. Само такава адекватна система ще осигури съответствие със заложените в приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.. В стратегията е предвидено оптимизиране на институционалната мрежа за висше образование и усъвършенстване на системата за управление на висшите училища чрез въвеждане на модел на управление, базиран на прозрачност, отчетност и ясни отговорности. В тази връзка смятам, че ЦКР може активно да участва и съдейства на академичното ръководство на Тракийски университет при разработването и съставянето на неговата мандатна програма, изготвянето на Национална карта на висшето образование и определянето на националните и регионални приоритети на Тракийски университет.

Доц. Попов, „С какво би съдействал Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация, на който Вие сте ръководител за провеждането на кандидатстудентската  кампания на Тракийски университет в условията на епидемичната обстановка предизвикана от COVID-19?”

            Центърът за кандидатстудентска подготовка и информация съгласно подписан договор, предоставя на Тракийски университет 28 бюра за прием на кандидатстудентски документи разположени във всички областни градове на страната. В тези офиси кандидат-студентите могат да получат актуална информация за специалностите, формите на обучение, да изградят своята стратегия за кандидатстване и да попълнят необходимите заявления и състезателни картони за полагане на изпит и участие в конкурс за ТрУ. Това е едно огромно улеснение за кандидатите, защото на място в съответния град, всички необходими документи за кандидатстване ( диплома за средно образование, балообразуващи оценки, заявление, състезателен картон, лична карта, сертификати от участия в олимпиади, ескпертни решения от ТЕЛК и други административни документи) могат да бъдат верифицирани от оторизираните за целта служители. По този начин на електронната платформа за прием на кандидатстудентски документи влизат верифицирани данни, а не такива, които трябва допълнително да се уточняват и забавят процеса на прием. Изнесените бюра за прием на кандидатстудентски документи, допринасят за ограничаването на възможността за пътувания на кандидат-студенти в страната, както и струпването в Тракийски университет на голям брой зрелостници и родители по време на подаване на кандидатстудентските документи, което е предпоставка за нарушаване на противоепидемичните мерки и и пряко съдейства за предотвратяване на нов епидемичен подем от COVID-19.

Надявам се, че в духа на добрата традиция в резултат на дългогодишното ни сътрудничество, заедно ще се справим с форсмажорните обстоятелства възникнали в резултат от епидемията предизвикана от COVID-19.