Ректорът на Тракийски университет-Стара Загора доц. д-р Добри Ярков издаде заповед летният семестър да приключи неприсъствено

Ректорът на Тракийски университет-Стара Загора доц. д-р Добри Ярков издаде заповед летният семестър на учебната 2019/2020 г.  да приключи неприсъствено. Студентите, които са покрили всички изисквания по учебен план, ще получат служебна заверка за летен семестър 2019/2020 г., която ще бъде потвърдена от водещите преподаватели по съответната дисциплина.

Заповедта предвижда още всички семестриални изпити да се провеждат неприсъствено в електронна среда, както и учебните занятия със студентите в задочна форма на обучение да се провеждат неприсъствено като се използват всички форми на електронна среда.

Държавните изпити да се провеждат при възможност неприсъствено. Според спецификата в работата на съответните структурни звена, държавните изпити могат да се провеждат и присъствено при спазване на всички правила за социална дистанция и при стриктно спазване на следните инструкции на Ректора:

 

  • До държавни изпити да се допускат студенти в групи с не повече от 10 човека.
  • Достъпът до сградите на Тракийски университет да се осъществява при осигурени от лицата индивидуални предпазни средства (маски и ръкавици или други средства, покриващи носа и устата).
  • На входа да бъде извършвана персонална дезинфекция с осигурени дезинфектанти.
  • Всички допуснати студенти да се придвижват до залите за провеждане на държавни изпити с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават правилата за социално дистанциране.
  • Пред изпитните зали да се осигури контрол, за да не се позволява струпване както на студенти, така и на членове на изпитната комисия.
  • В изпитните зали да се влиза поединично с представяне на документ за самоличност.
  • Разпределението на студентите в залите да бъде организирано, съгласно правилата за отстояние от 2,5 метра между участниците в изпита.
  • Всеки студент да притежава личен химикал със син цвят.
  • След приключване на изпита, напускането на сградата на университета да се осъществява единствено с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават правилата за социално дистанциране.

Графикът на кандидатстудентската изпитна кампания остава непроменен, както е утвърден с Протокол № 1/18.12.2019 г. на Академичния съвет на ТрУ.

Заповедта на ректора е във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб и с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и препоръките на министъра на образованието съгласно писмо – изх. № 91-04-47/14.04.2020 г., и на основание на решение на Академичния съвет Протокол № 6/29.04.2020