Близо 70 предложения разгледа Общинският съвет на Стара Загора на априлското си заседание

След оспорвани дебати, днес беше прието, с 26 гласа „За“, определянето на конкретния размер на еднократната финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете в Стара Загора. През 2020 година на родителите/ осиновилите, със завършено средно образование, ще се предоставя финансова подкрепа в размер на 400 лева за първо дете, за второ дете сумата ще бъде- 450 лева, а за трето – 500 лева. На родителите/осиновителите, един от които има завършено висше образование,  се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер на 500 лева за първо дете, за второ сумата е 550 лева, а за трето – 600 лева.  Според приетия вече Правилник след 1 юни 2020 година право да получат еднократна финансова помощ, ще имат родители или осиновители, от които поне единият е български гражданин, с повече от три години постоянен и настоящ адрес на територията на старозагорската община. Освен това, родителите е необходимо да имат завършено средно или висше образование към момента на раждане на детето. Няма да се допуска подпомагане на родители или осиновители, чиито деца се отглеждат в специализирана институция за отглеждане. Всички критерии и стъпки са описани в предложението на Общинска администрация.
Съветниците подкрепиха още пакета от социални мерки в помощ на най-уязвимите граждани на община Стара Загора,  свързани с освобождаване от такси за ясли и детски градини, детска кухня, социален патронаж и диетичен стол. Служителите, заети с предоставянето на тези социални услуги, за времето до отмяна на обявеното извънредно положение и отмяна на наложените противоепидемични мерки ще получават  към трудовото възнаграждение допълнително сумата от 100 лева.

Прието беше изплащане на компенсации на дружествата „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД и „Зара бус“ ООД, заради понесени загуби по време на извънредното положение. Подкрепа срещна и предложението за дарение на  анестезиологичен апарат на УМБАЛ “Проф. Д-р Ст. Киркович“.

На първо и второ четене бяха приети Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Променя се таксата за репатриране на автомобил от 30 на 45 лв., ако собственикът не е на място и от 15 на 20 лв., ако се преустанови преместването на МПС.

На две четения беше приет и Проектът на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора.

Приета на първо четене беше и промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Промяната касае гласуванията на всеки един общински съветник по точките от дневния ред на заседанията на Общински съвет се довеждат до знанието на населението чрез интернет, като се публикуват на уеб страницата на Община Стара Загора. Одобрение на първо четене получи и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора.

Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Дадено беше съгласие и Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ (РИЦ).

Открита беше процедура за избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД. Беше удължен срокът за подаване на заявления за участие в конкурса за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД.
Старейшините формираха четири временни комисии за извършване на проверка на всички общински търговски дружества. Те ще бъдат в 11-членен състав, състоящ се от 9 общински съветници и двама представители на общинска администрация. Времето за работа ще бъде два месеца.
Съветниците подкрепиха общинската програма за закрила и развитие на децата за 2020г., както и отчетът за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2019 година. По време на априлското заседание беше предоставена многофункционална спортна зала „Иван Вазов“ за безвъзмездно ползване от СНЦ “Волейболен клуб Берое 2016“ Стара Загора.