По 62 точки ще приемат решения общинските съветници в Стара Загора

В дневния ред на общинската сесия, която ще се проведе на 30 април т. г. , са постъпили за разглеждане 62 предложения и две питания“, съобщи председателят Мария Динева на пресконференция днес.

Питанията са от Галина Господинова от групата на „БСП за България“ и Искра Михайлова от „Възраждане“ и са свързани с информация за вендинг автоматите на територията на общината.

Ще обсъждаме на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Променя се таксата за репатриране на автомобил от 30 на 45 лв., ако собственикът не е на място и от 15 на 20 лв., ако се преустанови преместването на място“, обясни Динева.

Общинските съветници ще разгледат и измененията на два правилника -за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора и промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На заседанието старейшините ще гласуват разрешение за участие в два проекта. Единият е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Другият е за участие в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ , съвместно с Тракийски университет.

Три от точките в дневния ред са свързани с дарения, заради въведеното извънредно положения против разпространението на корона вирус. На УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ ще бъде дарен Анестезиологичен апарат, с функции на интензивен респиратор на стойност 60 000 лева. Ще се приема решение и за пакета от социални мерки, свързани с освобождаване от такси за ясли и детски градини, детска кухня, социален патронаж и диетичен стол. Предлага се и изплащането на компенсации на дружествата „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД и „Зара бус“ ООД, заради понесени загуби по време на извънредното положение.

Ще се приемат още Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2020 г., както и Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2019 година .

Има точки за прекратяване на съсобственост, разрешения за изработване на ПУП и др.

Според Мария Динева има три предложения за Определяне на конкретния размер на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора за периода от 01.06.2020 г. до 31.12.2020 г. във връзка с приетия от Общински съвет Стара Загора Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете нa територията на Община Стара Загора, в сила от 01.06.2020 г. Те ще бъдат дискутирани в една точка по време на сесията.

Съветниците ще обсъждат и предложението за сформиране на четири временни комисии, които да извършат проверка на всички общински търговски дружества.

Планираме от следващата седмица да възстановим приема на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора при удължен срок“, допълни Мария Динева.

Още в началото на мандата си поставихме за цел да посетим всички общински здравни заведения, за да се запознаем с условията и проблемите там. Проверката в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Стара Загора още не е завършила, но едно от отделенията в болницата е в готовност да приема за лечение хора с корона вирус. В момента се работи по включване захранването на кислородната система“, информира д-р Емил Славов, председател на Постоянната комисия по здравеопазване.

Росица Въльовска