Нова общинска детска градина ще изгражда Стара Загора

На предстоящото на 30 март 2020 г. заседание на Общински съвет Стара Загора ще бъде разгледано предложението на кмета Живко Тодоров за откриване на нова общинска целодневна детска градина. Мотивите са, че в Община Стара Загора е необходимо да се открие нова общинска детска градина в централната част на град , където в последните няколко години се наблюдава увеличаване броя на децата. Изграждането на нова детска градина ще удовлетвори нарасналата потребност от места в детските градини. Освен това предучилищното образование ще бъде задължително в следващите учебни години и за 4-годишните деца.

Необходимите средства за инвестиция, за построяване на детската градина са приблизително 2 000 000 / два милиона лева /. Очаква се тези средства да бъдат осигурени от Министерството на образованието и науката.

Общинска целодневна детска градина No 9 „Липа“ ще бъде публична общинска собственост, УПИ-I-3349, кв. 7502 по ПУП на Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.503.988 по кадастралната карта на град Стара Загора.

Ще бъде с четири целодневни групи за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас; 100 деца, разпределени в четири възрастови групи.

Персоналът ще бъде общо 22 щатни бройки, в т.ч. педагогически персонал – 10 щатни бройки и непедагогически персонал – 12 щатни бройки.

Финансово осигуряване ще е чрез държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности –МОН ; Общински местни дейности – община Стара Загора.

Dolap.bg