Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи ще откриват в Стара Загора ?

Предложение на кмета Живко Тодоров да бъде открито Национално училище- Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в град Стара Загора ще обсъжда на предстоящото си заседание на 30 март 2020 г. Общинският съвет. Основният аргумент е необходимостта от кадри с умения в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, ориентирани към една бързо развиваща се икономика. Дигиталните компетентности обхващат твърде широка гама от умения. Особено значим е въпросът за ключовите компетентности в областта на математиката, основни познания в сферата на природните науки и технологии. В ситуация, в която търсенето и предлагането се разминават, бизнесът все по-активно насочва усилия за консолидация на образованието със съвременните изисквания на пазара на труда. Изграждането на модерна образователна институция в областен град като Стара Загора, ще даде възможност на младите хора за бъдеща реализация в съвременния глобализиран свят.

Предвижда се основните видове подготовка да бъдат по професиите:

1. Приложен математик. Математиците разрешават задачи за бизнеса, работят във всички сфери на икономиката, както и по редица други въпроси от национален и световен мащаб. Приложната математика е клон на математиката, който изучава приложението на математически методи в други области на науката. Освен задълбочена математическа подготовка подготовка ще се осъществява обучение за придобиване на знания и умения на за решаване на практически задачи от различни области на математиката: алгебра и геометрия, математическо оптимизиране и други свързани финансови анализи, промишленост, селското стопанство и търговията.

2. Анализатор компютърни системи. Анализаторите на компютърни системи помагат на организациите да използват технологиите ефективно и да обединяват бързо променящите се технологии в съществуващи системи.

3. Софтуерен анализатор. В тази професия се прилагат компютърни науки и математически анализи за проектирането, разработването и тестването на софтуер и системи.

Според етапа или степента на образование предлага се училището да бъде професионална гимназия от VIII до XII клас включително с по 2 паралелки в клас и 3 специалности, общо 30 паралелки с 750 ученици. В началото от учебната 2020/2021 г. приемът ще бъде от 3 до 6 паралелки в осми клас.

Предвижда се учениците, които завършват бъдещата професионална гимназия да бъдат потенциалните студенти в новите специалности в Тракийския университет.

Предлага се училището да бъде настанено в свободната общинска училищна сграда, публична общинска собственост, находяща се на ул. „Подполковник Калитин“ № 28, гр. Стара Загора.

Очакванията са гимназията да стартира обучението през новата учебна 2020/2021 година със заповед на Министъра на образованието и науката след решение на Общинския съвет.

Финансовото осигуряване на новото училище ще бъде предвидено от бюджета на МОН за периода от 1-ви септември 2020г. до 31-и декември 2020 г., след което от 01.2021 г. ще се финансира чрез средствата по единните разходни стандарти за 2021 година като държавно делегирана дейност.

Администрацията предлага професионалната гимназия да се ръководи от директор и един помощник-директор. Учителите се определят в зависимост от степента на образование и броя на паралелките, ще бъде назначен и педагогически съветник.

Със средства от МОН ще се извърши цялостно обновяване на сградата. Проектът предвижда също изграждане на столова и физкултурен салон. Общежитието ще се помещава в модерни стаи за настаняване на учениците, които не са от Стара Загора. Училището ще разполага още с нови кабинети и компютърни зали в училищния корпус, многофункционална лекционна зала, помещения за самоподготовка и високотехнологична лаборатория по информационни технологии.

В дворното пространство се предвижда многообразни възможности за спорт с нови игрища по волейбол, тенис, футбол и фитнес площадка. Нови алеи, зеленина и беседки ще предразполагат учениците към занятия на открито и отдих в свободното време.

Ако общинските съветници дадат съгласие за създаване на новото училище, те ще възложат на кмета на Община Стара Загора да направи мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за откриване на ново училище – Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – град Стара Загора, считано от началото на новата учебна 2020/2021година.

Росица Ранчева