На 14 март е Международен ден на реките

Международният ден на реките (Day of Action for Rivers) – 14 март, се отбелязва за опазването на реките, водата и живота в тях. Инициативите за този ден започват от 1997 г. в Бразилия. Представители от над 20 страни се обединяват около идеята да посветят този ден на повишаване на информираността и намиране на по-добри решения за опазване на реките.

Днес в много държави се чества Световен ден на реките (Day of Action for Rivers), който преди това е бил известен с името Световен ден на борба срещу язовирни стени (плотина), за реки, вода и живот (International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life). В началото на това движение през 1998 г., на този ден по цял свят са били проведени повече от 50 акции и протести в над 20 страни, включително Бразилия, Индия, Тайланд, Австралия, Русия, Япония, Съединените щати.

През първата година повече от 10,000 неравнодушни хора приели участие в демонстрации и кампании за изпращане на писма целящи пречистването на реките. На следващата година, участниците са били повече от 100,000.

Министерството на околната среда и водите съвместно с регионалните звена – басейновите дирекции, води политика за устойчиво и интегрирано управление на водите и опазване на свързаните с тях екосистеми. Основен инструмент за постигане на добро състояние на реките у нас са плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и мерките в тях. Преди влизане в сила на плановете са постигнати целите за добро екологично състояние за 46% от повърхностните водни тела, а по отношение на химичното състояние – за 34% от тях. С прилагането на програмата от мерки в ПУРБ за периода 2016-2021 г. се цели до 90% от повърхностните води да бъдат в добро екологично състояние.

Министерството провежда последователна политика за намаляване на въздействията на човешката дейност и ограничаване на замърсяванията от нея. В България има 264 водноелектрически централи (ВЕЦ). Още в ранен етап 246 инвестиционни намерения за ВЕЦ са оценени като недопустими и затова не са реализирани. От влизане в сила на ПУРБ за 2016-2021 г. са отнети 20 разрешителни за водовземане. Издадени са 42 решения за отказ за продължаване срока на действие и/или изменение на разрешителни и 7 решения за прекратяване на действието на разрешителни. От 2016 г. досега при контрол на дейността на ВЕЦ от басейновите дирекции са издадени 67 наказателни постановления за нарушение на Закона за водите.

Създадена е междуведомствена работна група, която подготвя наредба за условията, реда и техническите изисквания за изграждане на рибни проходи. Нормативният документ се разработва в съответствие с изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите и ще бъде готов през май. Тази наредба цели да осигури свободната миграция на рибите и другите водни организми и непрекъсваемост на водния отток.

На 29 юни пък е Международният ден на река Дунав. Празникът традиционно се отбелязва в градовете по поречието на реката.

Международният ден на Дунав е широкомащабен международен фестивал, честващ реките от басейна на река Дунав, в който всяка година се включват над 81 млн. европейци от 14 страни.

Международният ден на Дунав е част от проекта за опазване на река Дунав на Международната комисия за опазване на Дунав.

Дунав е втората по големина река в Европа и заедно с притоците си е една от най-важните речни системи на Стария континент. Басейнът на реката има площ от над 800 000 км², които се разпростират в 19 европейски страни. От извора си в Германия – до румънско-украинската делта, реката протича през Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна, свързвайки 81 милиона души по протежението на над 2800 км.