Старозагорски ученици в програми за превенция на употребата на психоактивни вещества

Превантивно-информационният център по зависимости към Община Стара Загора започна пилотното изпълнение на две национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества. Първата, с наименование „Кодово име: „Живот“, е предназначена за ученици от V-VІІ клас, а втората – „От връстници за връстници“, за ученици от гимназиален курс (VІІІ-ХІ клас). Програмите се изпълняват в две старозагорски училища – VІ ОУ „Свети Никола“ с две паралелки от пети клас и в ППМГ „Гео Милев“ с две паралелки осми клас.

Двете превантивни програми се осъществяват в 12 пилотни града с изключителната подкрепа на Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Национален съвет по наркотични вещества, Национален център по обществено здраве и анализи, Община Стара Загора.

Проведени са първоначални срещи с ръководствата и педагогическите съветници на двете училища, както и с родителите на учениците от обхванатите паралелки, от които са получени необходимите родителски съгласия. Сформирани са доброволчески екипи, преминали обучение от експерти на ПИЦ по зависимости. В започналите срещи с ученици, които са предвидени да са по пет както през тази, така и през следващите две учебни години в двете програми, доброволците се включват успешно като подпомагащи обучителите в работата им по профилактика на рисково поведение.

Чрез прилаганите интерактивни подходи експертите от ПИЦ по зависимости ще бъдат подкрепа за подрастващите при вземане на решения, отстояване на позиция и устояване на натиск и рисково поведение, ще подпомогнат процеса на израстване, на формиране на идентичност на подрастващите, които ще изграждат социални и лични умения, ще формират нагласи за живот, свободен от зависимости.

Предвидени са и срещи с родителите на учениците от двете възрастови групи. Те ще получат отговори за рисковете пред юношите, какви са защитните и рисковите фактори, свързани със семейството, за проблемите и ресурсите, за личните граници, за общуването с пораснали деца, за ценностите в семейството и извън него.

Росица Въльовска