Новите хоризонти пред VІ ОУ „Св.Никола“, Стара Загора през 2019/2020 учебна година

Учебната 2019/2020 година е посветена на успешно прилагане на иновациите за повишаване мотивацията на учениците и учителите. Училището работи по няколко европейски проекта и активно прилага добри практики в обучението.

Проект „Иновациите-гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“ програма „Еразъм +“, КД 101, номер на проекта: 2019-1-BG01-KA101-062055

Проектът включва участие на педагогическите специалисти от Шесто основно училище „Свети Никола”, гр. Стара Загора в структурирани квалификационни курсове.

Планът предвижда осъществяване на 8 мобилности в рамките на две години: 01.06.2019 г.- 31.05.2021 г.

Основните цели на проекта са насочени към:

1. Усъвършенстване на уменията за използване на различни иновативни методи и техники на преподаване, които са ориентирани към обучаващите се, към насърчаване решаването на значими задачи от реалния свят и към развиване на ключови компетентности.

2. Повишаване уменията за използване на отворени дигитални ресурси, развиване на медийна грамотност, увеличаване на капацитета на преподавателите и провокиране на промени по отношение на модернизацията на образователния процес чрез използване на ИКТ.

3. Придобиване на умения и знания, необходими за създаване и внедряване на платформи за електронно обучение, включване на цифровите технологии в образователни уроци по отношение на интердисциплинарния подход.

4. Генериране на готови идеи и материали за работа с цел подпомагане на училищното и организационното развитие в областта на иновационното образование по отношение на интердисциплинарния подход.

5. Запознаване с колеги от различни националности в рамките на ЕС и споделяне на професионален и междукултурен опит. Обогатяване на чуждоезиковите умения на участниците и разширяване на професионалния им речник.

Участието в международни мобилности ще подпомогне обмена на полезна информация, идеи, разработването и прилагането на иновативни уроци с цел подобряване качеството на преподаване и обучение.

Екипът на училището винаги търси начини да се развива и да бъде съизмерим с нивото на образование, постигнато в училищата на европейските ни партньори.

От 02 до 07 септември 2019 г. се осъществиха първите две мобилности със средства, отпуснати по проект „Иновациите-гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“, номер: 2019-1-BG01-KA101-062055.

Преподавателите Стелиана Иванова и Гергана Стратиева, начални учители в Шесто ОУ „Свети Никола“ – гр. Стара Загора, участваха в квалификационен курс на тема: ”Flipped classroom” в обучителна организация „Europass Academy”, Флоренция – Италия.

Педагогическите специалисти успешно завършиха квалификационна дейност на тема „Обърната класна стая“. Обучението им премина в група от педагози на 8 европейски държави. В рамките на 5 учебни дни участниците усвоиха теоретични знания и практически умения за това как да използват метода на „обърнатата” класна стая в своята работа, как да създадат образователни мултимедийни продукти с помощта на различни програми и приложения и как да използват нови стратегии в груповата работа с деца.

В края на курса всеки от участниците представи и защити своя интерактивен урок, разработен съобразно изискванията и концепцията за „обърната класна стая“, като получи сертификат за участие.

В рамките на обучението учителите се запознаха с културното и историческото наследство на Флоренция и Тоскана.

Учителите вече прилагат придобития опит в педагогическата си практика и са готови да споделят иновативни методи на обучение в класната стая с останалите педагогически специалисти от училището във формата на вътрешноинституционална квалификационна дейност.

Друг голям успех на преподавателите от Шесто основно училище „Свети Никола”е нов проект “Utopia. Developing skills for cross-curricular teaching in a community-based and outdoor environment.”

Шесто основно училище „Свети Никола”, гр. Стара Загора е единственото училище, спечелило иновативен проект, финансиран директно от Европейската комисия. Екипът на училището е наясно, че традиционните начини на преподаване вече не могат да оправдаят очакванията на обществото и изискванията на икономиката на XXI век. Промените в учебните програми и мерките за непрекъснато професионално развитие на учителите не дават необходимия резултат. Образованието все повече се насочва към трупане на знания, което води до липса на интерес от страна на учениците.

Промените в училище и възлагането на нови роли на учителите не предлагат решение на съвременните проблеми, с които се сблъсква образованието. Това поражда недоволство у учителите от цяла Европа.

Изправени сме пред неизбежни предизвикателства, свързани с благосъстоянието и бъдещето на нашите деца. Учениците имат все по разнообразни интереси, а търсенето на подходи за гъвкаво образование расте постоянно, коментират участниците в проекта.- Решаването на тези проблеми изисква нови форми на преподаване и подходящи инструменти в съответствие с нуждите на широк кръг деца (включително на деца с разнообразни потребности, дори деца на мигранти). Това е мотивът на екипа на Шесто основно училище „Свети Никола”, гр. Стара Загора – да търси нови пътища, за да подобри професионалните компетентности на преподавателския екип. Проектът „Утопия. Развиване на уменията за междупредметно преподаване извън класната стая и в групова среда на обучение“ има за цел да подобри качеството на обучението, да разнообрази учебната среда, за да отговори по-добре на нуждите на децата. Целта е това да се извърши чрез повишаване компетенциите на учителите в междупредметното преподаване, като придобият представа за методите на открито обучение и на обучението в групова среда.

Координатор на проекта е Белгия. Държави партньори в проекта са България, Великобритания (Уелс), Англия (Лондон), Гърция, Словения и Испания.

Проектът е част от програма Еразъм +. Той стартира през октомври 2019 г. и завършва през декември 2021 г.

Съвместно с партньорите си ние ще се стремим да разработим иновативен набор от цифрови инструменти, уроци и публикации в подкрепа на преподавателите, за да осигурят висококачествено учебно преживяване в смислена и реалистична учебна среда.

Инструментариумът ще подкрепя учителите в прехода от традиционните инструктивни подходи към развиването на иновативни педагогически практики и да разшири структурно тези нововъведения.

В партньорство са седем основни училища от Белгия, Лондон, Уелс, Словения, Испания, Гърция и България, подкрепени от специалисти от университета по приложна наука, Томас Море и специалисти от Департамента за образование и деца на Уелс.

Ще бъдат организирани учебни и обучителни дейности, както и обучителни събития, срещи и онлайн обучения чрез eTwinning. Това ще улесни обмена на добри практики за повишаване мотивацията, знанията и уменията на учителите. Това ще направи преподаването по-ефективно, за да се насърчи мотивацията за учене през целия живот“.

Както Дезидерий Еразъм, така и участниците в проекта приемат вярата в способността на индивида за самоусъвършенстване. Те вярват, че задължението на учителите е да гарантират на децата възможността да разгърнат пълния си потенциал, а на възрастните – да ги подкрепят.

През това време те ще използват eTwinning (twinspace) както като средство за общуване, за сътрудничество и обмен на опит, така и като възможност за споделяне на добри иновативни практики и документи за разпространение на резултатите.

Dolap.bg