Продължават проверките за нарушения от страна на собствениците на домашни любимци в Стара Загора

Продължава контролът за неспазване на законодателството, регламентиращо отглеждането на домашни любимци в Стара Загора, както и съставянето на актове за установяване на административно нарушение. Размерът на глобите варира средно от 50  до 300 лева.  Длъжностните лица на Община Стара Загора, съблюдаващи спазването на правилата, уточняват, че голяма част от санкциите се плащат в срока за доброволно изпълнение.

На собствениците с нередовни ветеринарномедицински паспорти се правят предписания за привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Контролът за спазване на изискванията на действащото законодателство е постоянен, категорични са общинските служители, които освен на обход в града, разчитат за установяване на нарушения и на сигнали на граждани на Горещия телефон на Общината.  Приоритет на проверките и тази година ще бъдат парковете в града.

При присъствие на домашен любимец на обществено място, собственикът или лицето, водещо животното, е длъжен да не го оставя без надзор и да упражнява постоянен контрол на поведението му, да носи със себе си административния му паспорт и да го представя за проверка на компетентните общински органи. В наредбата ясно е описано, че собствениците трябва да почистват след своите компаньони при разходка. Свободното пускане на животните е редно да се случва само на регламентираните за това места.

Стопаните на домашни любимци е редно да знаят, че следва да спазват правилата, вписани в общинската наредба по повод компаньоните. В нея ясно е записано, че собтсвениците са длъжни да не допускат замърсяване на общи части или части от сгради, както и да предприемат мерки да не бъде нарушавано спокойствието на живущите в непосредствена близост до животното за времето от 14:00 до 16:00ч. и от 22:00 до 07:00 ч. Стопаните е редно да осигурят поведение на кучето, което е безопасно за живота, здравето и спокойствието на околните. Забранено е отглеждането и оставянето без надзор на животни компаньони на открити тераси и балкони на сгради, в избени или тавански помещения, общи части на жилищни сгради, гаражи и междублокови пространства.

До 31 март е срокът за заплащане на таксата за домашно куче в Стара Загора. Размерът ѝ е 24 лева, а събраните средства отиват за дейности за намаляване на популацията на бездомните животни в общината. Тримесечен е срокът от датата на придобиване на куче, в който собственикът е необходимо да подаде  декларация в общината по постоянен адрес и да се издаде административен паспорт по образец. При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на местоживеене), стопанинът е длъжен да уведоми за това, като подава нова декларация в 14-дневен срок.