Намаляват престъпленията извършени от малолетни и непълнолетни в Стара Загора

Общо 123 възпитателни дела са разгледани в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора през изминалата 2019 г., стана ясно на поредното заседание на Комисията.  Делата са по постъпили 137 сигнала и са решени на 27 заседания, по повод противоправни деяния на 105 лица ( през 2018 г. те са били 114). Спрямо общия брой ученици на територията на Общината,  те са под  1 % .

Наблюдава се спад на възрастта на извършителите, основно момчета. На 76 от извършителите първото възпитателно дело е подействало възпиращо и те повече не са извършвали противообществени прояви и престъпления (72%). За останалите 29 лица (28%) са получени повече от един сигнал и е образувано второ дело и трето възпитателно дело. От  извършилите  втора и трета противообществена проява, след поставянето под възпитателен надзор само 5 лица имат последващи противоправни деяния. Причините са различни – неосъзната родителска отговорност и занижен контрол; липса на ресурс на детето, както и на семейството; влиянието на криминогенни фактори и липса на ценностни модели; проблеми в общуването;  нарушаване правилника за вътрешния ред в социалните институции; чувство за безнаказаност.

Значително е увеличен броят на извършените кражби, най-вече на стоки от магазини и търговски обекти и на пари и вещи. Спад се наблюдава при проявите, свързани с притежание на наркотици, повреда на имущество, бягства от дома, злоупотреба с тел. 112 и др. Тревожен е фактът, че има извършени 2 грабежа от едно и също лице. Трайно се запазва броят на проявите на агресия и насилие.

В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените възпитатели са осъществили общо 1345 срещи с деца и 384 с техните родители, 485 работни срещи за обсъждане на казуси (на проблемни деца)  с директори на училища, педагогически съветници,  класни ръководители и учители, ментори.

Продължава инициативата на екипа да предлага на училищата програма, включваща 97 теми, предназначена за 3 целеви групи – ученици, родители и учители. През 2019 г. са проведени 94 беседи на различна тематика в часа на класа с обхванати 2256 малолетни и непълнолетни. Подчертан интерес има към темата за насилието между деца и агресията.

От направените анализи се отчита, че причините за проблеми с адаптацията и отпадането на децата от образователната система се дължат най-често на проблеми в семейството – битови или миграция на лицата, които се грижат за детето, пътуване в чужбина, занижен родителски контрол. Наблюдава се тенденция семейството да не изпълнява своите функции. Някои деца са спрени от родителите си (предимно от ромски произход) с различни мотиви – ранен брак, грижи за по-малките членове на семейството и други. Родителите често нямат представа за поведението на детето си в училище. Не са единични случаи на деца, изоставени на грижи на близки и не толкова близки роднини, деца жертви на престъпления и домашна агресия, деца на родители, предприели разтрогване на семействата си.

Основните цели и приоритети, които си поставят членовете на Комисията през 2020 г. са: широка и ранна превенция на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни, взаимодействие и съвместни инициативи с училища, училищни комисии по превенция, Обществени съвети, превантивна работа с родители, настойници и попечители. Ще се разширява и партньорството с неправителствени организации, и институции, както и участието в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.