24 януари е Международен ден на образованието

На 24 януари 2019 г. светът чества първия Международен ден на образованието, който беше обявен от Общото събрание на ООН, за да подчертае ролята на образованието за мир и развитие. ЮНЕСКО призовава страните да засилят политическия си ангажимент за образование като средство за постигане на всички цели за устойчиво развитие.

„Образованието е най-мощното средство, което трябва да доведе до значителни подобрения в здравеопазването, да стимулира икономическия растеж и да разгърне потенциала и иновациите, от които се нуждаем, за да изградим по-устойчиви и устойчиви общества“ – каза Одре Азуле, генерален директор на ЮНЕСКО, в посланието си за Деня. „Няма да можем да прекъснем цикъла на бедността, да смекчим измененията на климата, да се адаптираме към технологичната революция, да не говорим за постигането на равенство между половете, без амбициозен политически ангажимент за всеобщо образование. “

Цифри, показващи значимостта на предизвикателствата

Днес 262 милиона деца и млади хора все още не ходят на училище; 617 милиона деца и юноши не могат нито да четат, нито да извършват основни изчисления; по-малко от 40% от момичетата в Африка на юг от Сахара завършват средно образование и почти четири милиона деца и млади бежанци са извън училище.

По повод Международния ден на образованието ЮНЕСКО публикува нов учебник за правото на образование. Бяха представени и нови данни за неравенствата в образованието, които показват кои групи от населението изостават в това отношение.

Първото честване на Деня се проведе в Организацията на обединените нации в Ню Йорк със събитие, организирано съвместно от ЮНЕСКО и постоянните мисии на Нигерия, Норвегия, Република Сингапур и Катар. Темата на събитието е „Образование, двигател за включване и самостоятелност“ и е свързана с политическия форум на високо равнище на ООН, който се проведе през юли миналата година в Ню Йорк. Обединявайки гласовете на представители на правителства, на Организацията на обединените нации, частния сектор и младежките организации, събитието послужи като платформа за подчертаване на съществения принос на образованието за цялостната Програма 2030.

Нова инициатива, наречена „Група приятели на образованието и ученето през целия живот“, която обединява представители на държавите-членки на ООН, също ще стартира в Ню Йорк, за да насърчи постоянния ангажимент към образованието в Програмата до 2030 г.

В чест на първия Международен ден на образованието бяха организирани кръгли маси и прожекции в Женева, Брюксел и на други места по света.

Тази година 2020 г. от Програма „Заедно в час“ изпратиха своето послание по случай днешния Международен ден на образованието

В него се казва:

„Поздравяваме ви за Световния ден на образованието като споделяме няколко любопитни факта.

ПО СВЕТА

Всеки един учебен ден повече от 1 млрд. деца по света се отправят към класните стаи;

В 35 държави по света продължителни хуманитарни кризи са прекъснали обучението на 75 млн. деца;

Приблизително 4 млн. деца и младежи в света нямат достъп до образование.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

След като ЕС получава Нобеловата награда за мир през 2012 г., паричната награда е вложена изцяло за финансиране на образованието на деца в зони, засегнати от конфликти.

От 2019 г. ЕС насочва 10% от бюджета си за хуманитарна помощ за осигуряване на достъпно и качествено образование;

Повече от 6.5 млн. момчета и момичета в 55 държави по света са участвали в проекти за обучение, финансирани от ЕС от 2015 г. насам;

ЕС също подпомага обучението на учители в областта на психологическата грижа, здравето, намаляването на риска от конфликти и бедствия.

*Данни от Европейската комисия в България

В БЪЛГАРИЯ

Към края на 2018 г. в България има 581.3 хил ученици, записани в 1955 общообразователни училища;

16.3 хил. ученици са напуснали училище преждевременно;

50.8 хиляди са учителите в България, от които едва 2400 са на възраст под 30 години.

В началото на декември бяха обявени резултатите от последното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), в което участва и България. Изследването представлява стандартизирано оценяване на функционалната грамотност при 15-годишните ученици – не просто знанията по конкретни предмети, а как учениците могат да ги използват наученото в реални житейски ситуации.

В България 15-годишните ученици са на по-ниско от средното за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ниво по четене, математика и природни науки. 47% от българските ученици са под минимално ниво на владеене на четивна грамотност, а резултатът по природни науки се е понижил значително.

*Данни от ОИСР/PISA и НСИ за 2018 г.

По информация от Интернет