Нов общински съветник положи клетва в Стара Загора

На 15 януари 2020 г. Нели Калнева – Митева положи своята клетва а работа в името на старозагорци по време на днешното извънредно заседание на Общинския съвет Стара Загора. Тя влиза на мястото на новия зам.-кмет Милена Желева.

Единствената точка в дневния ред на старозагорските съветници бе даване на съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Така ще има възможност да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“. Старейшините подкрепиха предложението с 49 гласа „За“.

В сдружението освен УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ са изявили желание за участие Тракийският университет, МБАЛ „Ниа Мед“ ООД и Специализираната акушеро-гинекологична болница за активно лечение в Сливен. Проектното предложение, с което ще се кандидатства, е насочено към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху диагностиката, оценката и лечението на пациенти със социално значими заболявания, чрез прилагане на иновационни методики, разработени и изследвани в Регионалния център.

Красимира Кънева-Пенкова