5 ще са заместниците на кмета на Стара Загора през третия му мандат

С още един да се увеличат заместник-кметове за следващите 4 години предлага на Общинския съвет кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Предложението за промени в структурата на Общината, ще бъде обсъждано от съветниците на четвъртата им сесия, която ще се проведе на 19 декември 2019 г.. Припомняме, че през първия му мандат те бяха само трима, а през втория станаха четирима.

Новите зам.-кметове ще бъдат с ресори: „Устройство на територията, строителство и инвестиции”, „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности”, „Транспорт, чистота и екология“, „Култура, туризъм и младежки дейности” и „Образование, здравеопазване и социални дейности”. Дали досегашните заместници ще останат на същите позиции в очакване на нов колега или и там ще има промени, ще стане ясно след 11 дни.

Според предложението на кмета Дирекция „Административно – правно обслужване“ ще бъде закрита. На нейно място ще се обособят отделите „Правно нормативно обслужване, „Човешки ресурси“, „Административно и информационно обслужване“, „Административно- стопански дейности“. Закрива се Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ и се префасонира в Дирекция „Инвестиции и Европейски програми“ с два отдела: „Инвестиции“ и „Европейски програми и международно сътрудничество“.

Отдел „Туризъм и спортни дейности“ се закрива и се обособяват два отдела: „Спортни дейности“ и „Туризъм и младежки дейности“. Отдел „Екология“ се обособява в отдел „Екология и гори“ с численост 9 щ.бр.

В структурата е предвидено да се увеличи числеността на персонала в звено „Спорт за всички и спортни дейности“ с 4 щатни служители, на звено „Гробищен парк“ с 2 щата, на звено „Градска мобилност“ с 1 щат, звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“ с 2 щатни бройки. Намалява се числеността на звено „Чистота“ с 14 щатни бройки.

Закрива се звено „Наеми и рекламна дейност“ и се създава звено „Управление на общинската собственост и разрешителен режим“ с 13 щатни служители.

Общата численост на Общинска администрация се запазва на 359 щатни бройки.

В общински отрасъл „Образование“ ще работят 38 човека:Център за подкрепа на личностно развитие – 23, Международен младежки център – 12 и Други дейности по образованието – 3. В общински отрасъл „Здравеопазване“ ще се трудят 10 души. В общински отрасъл „Социално подпомагане“ – дейност „Домашен социален патронаж“ – 20 души. В общински отрасъл „Култура“ , функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност „Общински театри“ – 15 души; дейност „Оркестри и ансамбли“ – Общински ансмбъл „Загоре“ – 45 човека, Общински духов оркестър – 17; Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер – Общински градски музей – 4.5 ; Общински зоопарк – 14, Общинска библиотека „Родина“- 10; Културен център „Стара Загора“ – 6.

Одобрените промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея, ще влязат в сила считано от 01.01.2020 година.

Според аргументите на Живко Тодоров промените в структурата на общината се извършват „след анализ на изпълнението на дейността на администрацията и нейните структури и в отговор на очакванията и обосновани искания на гражданите. При нейното обсъждане и разработване се е имало предвид спазването на разпоредбите на редица закони като: Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за публичните финанси, Закона за държавния служител, Закона за административно – териториалното устройство, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит..

Така предложената структура ще бъде по- ефективна в процеса на управление на административните процеси. В нея частично са намалени йерархическите връзки на подчиненост. По-пряко се стига до висшето ръководство, тъй като отделни отдели са организирани и като самостоятелни структурни звена, без да се включват в състава на дирекции по реда на разпоредбите на чл.15, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Вътрешните структурни промени са осъществени без промяна на общата численост на Общинската администрация, продиктувано от необходимостта от балансирано разпределение на функции и дейности или вътрешни размествания. Аргументите за това са по-добра координация на вътрешни връзки и структурни единици за постигане на по-голяма ефикасност и ефективност при управление на административните процеси.

Към настоящият момент поради недостиг на средства само от държавната издръжка, се дофинансират допълнително 81 щ.бр. със средства от собствените приходи на Общината, което ни позволява разпоредбата на чл.96 от Закона за публичните финанси“ – се казва в предложението.

Dolap.bg