Възстанови се работата на Председателския съвет на ОбС – Стара Загора

Близо два часа е продължило първото заседание на Председателския съвет на Общински съвет (ОбС) Стара Загора, проведено на 25 ноември 2019 г. Това съобщи на първия брифинг за предстоящия четири годишен мандат председателят Мария Динева.

Още при избирането ми заявих, че трябва да се възстановят фунциите на Председателския съвет, каза г-жа Динева.- Час и половина активно участваха и председателите на групи и представителите на политическите партии. Уточнихме дневния ред за предстоящото заседание. Тъй като сроковете бяха много кратки, съгласно нашия Правилник трябва да има 15 дни преди внасянето на всички материали на заседанието на Общински съвет, в тази ситуация, още с насрочването на сесията за 28 ноември, бяхме в този срок. Процедурата по приемането на дневния ред ще бъде по-дълга, защото всички точки трябва да се гласуват поотделно.

Много съм доволна от първия ни Председателски съвет, защото се получи това, което очаквах- конструктивен диалог, каза Мария Динева. – Всички изключително отговорно и активно подходиха към поставените проблеми. Заседанията ни ще станат традиция“.

43 са постъпилите материали за разглеждане на третото заседание на местния парламент.

По първа точка на първо четене е предложена за разглеждане на Наредба за организацията и дейността на 52-та клуба на пенсионера на територията на община Стара Загора, 10 от които са в града. До сега всеки клуб има свой правилник. С новата Наредба се цели да се създаде общ, който ще улесни организацията, ръководството и членовете на клубовете.

Точка втора касае одобряване на промяна в числеността на кметовете на кметства и кметските наместници в структурата на Община Стара Загора, съответно 17 и 34, считано от 28.10.2019 г. Изискването е свързано с промяна на чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общинските съветници ще разискват предложение за осигуряване на устойчивост на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, финансиран с 4 милиона лева безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”. Проектът включва:
* Реорганизация и изцяло подновяване на алейната мрежа. Подчертаване на главната ос север-юг за връзка с Централна гара.
* Оформяне на паркови зони наситени със спортни функции, монтиране на съвременни спортни съоръжения. Изграждане на велопарк с велоатракции, площадка за ролери и скейтборд.
* Запазване и консервиране на съществуващата растителност. Направена е фитосанитарна оценка, в която са посочени състоянието на съществуващата растителност и мерките за тяхното възстановяване. Новопроектираната растителност е представена в приложената подробна дендрологична ведомост.
* Проектиране на детски площадки в крак със съвременните тенденции. Въжени съоръжения съчетаващи разнообразни функции.
* Проектиране и изграждане на нова наземна обществена тоалетна, съобразена с изискванията за достъпна среда.
* Паркова мебел с модерна, съвременна визия.
* Изграждане на сух фонтан.
С решението си Общинският съвет ще гарантира, че видът и предназначението на парк „Станционна градина“ няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към община Стара Загора по проекта; че община Стара Загора ще осигури собствено финансово участие в размер до 500 хил. лв. за изпълнението на проекта, като сумата следва да се предвиди в бюджети 2020 и 2021 г.

Мария Динева съобщи, че всички комисии на заседанията си единодушно са решили да не се удовлетвори предложението от „Орфей“ ЕООД, представлявано от управителя Матеос Емануил Брулис, за закупуване от Община Стара Загора на притежаваните от дружеството 3 сгради в Станционната градина, построени в общински поземлен имот. Това е комплексът на бившото кино “Вапцаров”, бивш Дом на културата на транспортните работници. Исканата цена е 180 хил. евро. Мотивите са, че на този етап Общината няма нужда от тези сгради, които са много лошо състояние.

Рутинно предложение, внасяно всяка година, ще бъде разгледано и относно броя и местоположението на таксиметровите местостоянки.

Поради настъпилите промени в състава на Общинския съвет, ще бъде променен съставът на комисиите по асистирана репродукция и по обществени и жилищни имоти; ще бъде определен делегат на ОбС Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България , се бъде избран представител на Общото събрание в Индустриална зона „Загоре“, тъй като предстои такова събрание и др.

В срок за 5 години ще се даде право за безвъзмездно ползване на имоти- частна общинска собственост на СНЦ „Спортен клуб по културизъм – Кобра“ и „Шахматен клуб Траяна 2011“.

Предложено е прекратяване на съсобственост в няколко села и разрешение за изработване на ПУП.

Третото заседание на Общински съвет Стара Загора започва на 28 ноември 2019 г. от 9:00 ч. в зала „П.Р.Славейков“.

Росица Ранчева