Проведе се обществено обсъждане за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен дълг на Община Стара Загора

Община Стара Загора има сключен договор за дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД /решение № 1513 от 26.04.2018г. на Общински съвет Стара Загора/. Предметът му е мостово финансиране на следните проекти по ОП „Региони в растеж“ 2014 г.- 2020 г. – „Зелена и достъпна среда за жителите на Стара Загора – етап 2“, „Обновяване на образователната инфраструктура в община Стара Загора“, „Най-доброто за децата“ и „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, както и „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора- фаза 2“. Това стана ясно от презентацията, която направи директорът на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ на Община Стара Загора Цанка Ганева. „Изпълнението на тези проекти, които са пред приключване, предполага свободен кредитен ресурс, който в същото време ни е необходим за изпълнение на нови такива, които към момента на сключване на договора не са имали одобрение. Това ни дава основание да поискаме от Общинския съвет да одобри промяната в предназначението на вече сключения договор за кредит“, каза главният финансист на администрацията тази вечер.

Договорните параметри на дълга гласят, че той е на стойност 10 млн. лева, с краен срок за погасяване 25 декември 2022 година. Годишната лихва е в размер, равен на Основен Лихвен Процент на Българската Народна Банка, увеличен с надбавка 0,89. Обезпечението на кредита е чрез учреден пореден особен залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на общината, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от а) до ж) от Закона за публичните финанси и е в размер на 100% (сто процента) от размера на кредита.

Целта е да предоговорим кредита, като променим предназначението му, за да включим в обхвата му за мостово финансиране всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж„ и ОП „ Околна среда“, при запазване на останалите параметри в договорени размери и срокове“, допълни Цанка Ганева.
Тя представи и подробности за проектите, които Общината има намерение да кредитира за мостови плащания – „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020, „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционната градина“ в град Стара Загора“, „Обновяване и реконструкция на Летен Театър в парк „Митрополит Мeтодий Кусев“ и „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по ОП „Околна среда“.

На общественото обсъждане присъстваха още председателят на Общинския съвет в града Мария Динева, общински съветници, зам.-кметът Иванка Сотирова, главният архитект на Общината Виктория Грозева, секретарят на администрацията Делян Иванов, представители на различни общински отдели, граждани и медии.

Красимира Кънева-Пенкова