Традиционният есенен панаир в Стара Загора започва на 27 септември

Традиционният за Стара Загора есенен панаир ще започне на 27 септември 2019 г. и ще продължи до 6 октомври 2019 г. Ще бъде разположен на ул.„Иван Вазов“ северно от ул. „Радецки“ до ул. „Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“.

Заявления за участие в него ще се приемат от 8.30 часа на 2 септември до 16.30 часа на 13 септември, в сградата на Административно бюро „Изток“, ул. “Ангел Кънчев“ № 70.

Кметът на Община Стра Загора Живко Тодоров издаде заповед, която урежда условията за разрешенията за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане по време на мероприятието. Те ще се издават от директора на Дирекция „Административно – правно обслужване“ в Община Стара Загора, по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от главния архитект на Общината и след представяне на следните документи:

– заявление за участие по образец;

– удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87, ал.6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите;

  • декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата на подаване на заявление за участие;

– за производители – удостоверение от Камарата на занаятчиите;

– за атракционни съоръжения – сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти за съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията;

– квитанция за платена пълна такса за 10 дни за участие в панаира за заявената квадратура по подаденото заявление. За търговците с обекти скара–бира – се прилага квитанция за платена пълна такса за 9 дни за участие в панаира.

Опазването на обществения ред на територията на събитието се възлага на полицейските служители към звено „Общинска полиция“ и служители на звено „Общинска охрана“ при Община Стара Загора.

На територията на панаира е разрешено разполагането на атракционни съоръжения, произведения на художествените занаяти, обекти за продажба на захарни изделия, детски играчки и скара-бира.

Участниците заплащат пълната такса за 10 дни за участие в него, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, както следва:

– За продажба на детски играчки – 4,00 лв./кв.м. на ден;

– За продажба на захарни изделия – 4,00 лв./кв.м. на ден;

– За скара-бира – 4,00 лв./кв.м. на ден. Участниците, разполагащи обекти за продажба на скара – бира заплащат пълната такса за 9 дни;

– За атракционни съоръжения – стрелбища, панорами, моторни люлки и др. – 1,50 лв./кв.м. на ден;

– За изграждане на циркове – 2,50 лв./кв.м. на ден;

– За художествени занаяти – 4,00 лв./кв.м. на ден.

На територията на панаира е забранена продажбата на алкохол, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 6% vol., тютюн и тютюневи изделия, промишлени стоки /дрехи, обувки, одеяла, килими, текстилни изделия, продукти на химическата промишленост и др./, птици и животни. Обектите за продажба на скара–бира ще работят от 28 септември до 6 октомври включително.

Инкасирането ще се извърши от служители на административните бюра към Община Стара Загора. Настаняването на участниците ще се извърши от служители на Звено „Инспекторат“ и служители на административните бюра към Община Стара Загора по реда на подадените заявления по определен график.

Поддържането чистотата на територията на панаира е възложено на Звено „Чистота“ и ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“.

Красимира Кънева- Пенкова