Пилотно обучение по ранна детска интервенция се проведе в Стара Загора

На 8 и 9 август 2019 г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55” Стара Загора бе домакин на обучение, представящо основните теоретични положения и добри практики в работата по ранно откриване на проблеми в развитието на детето и насочване към адекватна социална, медицинска и образователна помощ.

Ранната детска интервенция (РДИ) е един от най-добрите, доказал ефекта си подход, за работа с деца с увреждания, забавяне в развитието, поведенчески и психически проблеми, както и за предотвратяване на разделянето на деца от родителите им и настаняването им в институции и домове за деца с увреждания. РДИ помага на децата да достигнат пълния си потенциал на развитие и да станат пълноценна част от обществото, като в същото време се намалят разходите за здравни и социални услуги, отпадането от училище, както и изолацията на детето и семейството му, ангажирано в грижата за него. Същността на РДИ е в това, че подходът предоставя координирана система от индивидуални интензивни услуги пряко, в семейна среда за родителите на деца (от раждането до 3-5 годишна възраст), които се намират в рискови ситуации, като чрез специално разработен инструментариум се прави оценка степента на развитие и проблемите на детето, на родителския капацитет за грижа към дете в риск и на тази основа – насочване към най- подходяща социална и здравна услуга. Обучението е част от проект „ECI AGORA Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“ на Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги EASPD– Белгия, с участието на 6 европейски държави:EASPD (Белгия), водеща организация; Eurlyaid (Люксембург); Dizabnet (Румъния); Национално сдружение на доставчиците на услуги за РДИ (Словакия); Фондация Gezenguz (Унгария); CSWU (Полша). България участва в проекта чрез Национален алианс за социална отговорност (НАСО)–представител на EASPD за България, с който нашата организация партнира. То е част от поредица от 10 пилотни обучения, които се провеждат в различни градове на България до м. октомври 2019 г.

В обучението участваха 22 специалисти, представители на различни организации от Стара Загора: Педагогически факултет Тракийски университет, Център за ранно детско развитие, Международен младежки център към Община Стара Загора, КИЦ по ранно детско развитие към УМБАЛ, специалисти и родители на деца от ЦСРИ за деца с генерализирани разстройства в развитието „Алтератива”, психолози на свободна практика и от ЦСРИ за деца с увреждания – Казанлък.

В програмата на обучението бяха застъпени като основни теми: РДИ – теоретична рамка. Невробиологична основа за РДИ; перспективи за развитие на нервната система при забавяне в развитието. Семейно-центриран подход в РДИ; работа в екип; планиране със семейството и определяне на цели и подходи за работа. Бе споделен опита по РДИ на Португалия, една от страните, участващи в проекта. Обучението бе проведено с лектори Светла Григорова, директор на Фондация „Грижи за деца с увреждания“ – Габрово и Лилия Евлогиева, методист към КСУДС-Пловдив. В дискусиите споделиха опит и представиха някои нерешени проблеми по РДИ специалистите от Стара Загора. В организиране на обучението партнира Фондация „Обществен дарителски фонд- Стара Загора”.

Една от целите на проекта е също на базата на преминалите обучения, споделен опит и изградени партньорства, да се изгради устойчива мрежа за подкрепа между доставчиците на социални услуги от страните, участващи в проекта.

Инж. Анастасия Василева

изпълнителен директор на „Алтернатива 55“