3% от върналите се ученици в училище, отново го напускат

3 % от върнатите в училище ученици, го напускат отново, съобщи на брифинг началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Стара Загора Татяна Димитрова. Тя обясни, че точно преди една година с Постановление No100 на Министерски съвет е приет постоянно действащ Механизъм. Целта му е обхващането и включването в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Механизмът регламентира дейността на екипите за обхват и функциите на отделните институции на национално, регионално и общинско ниво в процеса на издирване и включване на необхванатите в образованието деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна дейност.

За учебната 2018/2019 г. на територията на област Стара Загора са действали 75 екипа. Създадено е и координационно звено в Областна администрация. Екипите с председатели служители на РУО, обхващат всички училища и детски градини. В тях са включени директори и учители, представители на МВР, РЗИ, на общините и дирекция „Социално подпомагане“.

Според Татяна Димитрова в много от случаите родителите са респектирани от голямата и авторитетна комисия, която посещава дома им и настоява за задълженията им да осигуряват децата си в училище. Трудността е в задържането на учениците в клас. Това се дължи на начина на живот и манталитет на ромския етнос, на сезонната работа, в която семейството включва и децата, на напускане на страната.

Пенка Трандева, директор на СУ „Христо Смирненски“ Стара Загора съобщи, че за настоящата учебна година от общо 560 ученици, поради заминаване на семействата в чужбина, от училище са отпаднали 90 деца. Най-често възрастта, в която по различни причини децата престават да ходят на училище е 5 – 6 и 8-ми клас.

Има положителни практики, които намаляват напускането на училище. Преди всичко това е конкретна и перманентна работа с родителите и индивидуален подход към всяко дете и ученик.

В същото време се наблюдава и процес на завръщане на деца и ученици от чужбина и продължаване на образованието.

Приетата Национална програма „Заедно за всяко дете“, финансирана от Министерство на образованието и науката осигурява по-големи възможности за осъществяване на методическа подкрепа на място, консултиране, осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родители или на лицата, на които са възложени родителските функции, осигуряване на безплатни транспорт, закуска, учебници; допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин; допълнително обучение по предмети, по които учениците имат затруднения; ранно кариерно ориентиране, социално подпомагане и пр.

През м. юли т.г. всички общини следва да представят в РУО информация за екипите за обхват и задържане на учениците и децата, както и съответните предложения за по-ефективна работа. Те ще пристъпят към дейност в началото на м. септември 2019 г.

Росица Ранчева