Работна среща обсъжда продължаване на дуалното образование в област Стара Загора

На 14.06.2019 г. в Търговско-промишлена палата – Стара Загора се проведе работна среща за продължаване на работата за прилагане на дуалното образование. До сега тя се развиваше в рамките на проект ДОМИНО за прилагане на швейцарския опит за въвеждане на дуалното обучение в професионалното образование в България. Срещата се организира по инициатива и с участие на оперативния екип на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) , която подкрепяше активно реализацията на проекта. Целта беше да се представят и обсъдят различни варианти за структуриране на партньорството между професионалните гимназии и фирмите, с активното участие на всички заинтересовани институции и организации, за продължаване на дейността и повишаване на ефективността при прилагане на дуалното образование в региона на Стара Загора.

Срещата се проведе два дни след ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, на която се отчетоха резултатите от 4-годишния проект ДОМИНО. Във форума участваха представители на 16 професионални гимназии от област Стара Загора с техни бизнес партньори, на РУО и на Община Стара Загора. Васил Радойновски, ръководител на секретариата на БШТК представи накратко състоянието на дуалното обучение в България и рамката за развитието му в близко бъдеще, вкл. с възможности за финансиране. Той акцентира върху предстоящите задачи пред различните участници в процеса на дуалното образование след ДОМИНО и представи за обсъждане 4 различни организационни структури, които на регионално ниво да координират процеса. Олег Стоилов, председател на ТПП – Стара Загора заяви, че и в бъдеще Палатата ще участва активно в този процес , който е изключително важен за бизнеса, но за развитието му е необходимо много по-голяма държавна подкрепа. В последвалата дискусия взеха участие, споделиха мнения и направиха предложения представители на четирите професионални гимназии и партньорския бизнес, работещи по дуално обучение в рамките на проекта ДОМИНО, на двете професионални гимназии реализирали прием извън ДОМИНО, както и професионални гимназии все още не работещи по дуалното обучение. Славин Янакиев, изп. директор на „Прогрес“ АД изказа задоволството си от четирите ученика от ПГМТ „ Н. Й. Вапцаров“, които се обучава дуално в предприятието му. Според него, за да се промени отношението въобще към професионалното образование, то трябва да стане „привлекателен национален спорт“, за което са необходими много и координирани усилия от всички участници в процеса и силна държавна подкрепа. Вени Петрова, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора, сподели сериозния проблем с наставниците на учениците, работещи в хотелите по дуалната система. От тях се очаква освен да изпълняват трудовите си задължения, да отделят необходимото внимание за практическото обучение на учениците и да имат педагогически умения, каквито в повечето случаи не притежават, независимо от допълнителното им обучение. Тя оцени националната програма за промоция на професионалното образование,която трябва да играе важна роля за промяната на нагласите на родителите, за бюрократична и ниско ефективна. Анелия Митева, представител на Мини Марица – Изток ЕАД, сподели трудностите при създаване на трудови навици на обучаемите. Боян Бабанов, представител на „Средна гора“ АД каза, че бизнесът ще подкрепя процеса, вкл. финансово, ако се убеди, че от него има полза. Според Зина Камбурова, директор на ПГОХ „Райна Княгиня“, трябва да се работи много по-активно, заедно с бизнеса, с учениците от началния и прогимназиалния курс. Свои мнения изказаха Пенка Атанасова от РУО Стара Загора и други участници в срещата. Те се обединиха около мнението, че дуалното обучение е много важно за развитието на професионалното образование. Постигнатото през последните 4 години с подкрепата на проект ДОМИНО на национално и регионално ниво е добра база за развитието му. Но за да бъде то устойчиво и да се развива с необходимите темпове е необходимо да стане приоритетна национална политика със силни регионални структури.

Dolap.bg