Учебник „Помощникът на учителя в приобщаващото образование“ представи авторът Калоян Дамянов

На 21 февруари 2019 г. в Стара Загора д-р Калоян Дамянов представи пред многобройна аудитория от учители, родители, общественици, педагози и специалисти новата си книга – учебник „Помощникът на учителя в приобщаващото образование“.

„Приобщаващото образование е нова философия, която влезе в българската образователна система с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, където беше записана още в уводните разпоредби“. Това обясни за dolap.bg д-р Дамянов.“Приобщаващото образование е право на всеки ученик. Българските училища и детски градини осигуряват приобщаващо образование. Т.е. от 2016 г. в България официално имаме приобщаващо образование. Идеята на философията е образованието да се ориентира към индивидуалните потребности на ученика, а не обратно, както беше до този момент – ученикът да се напасне към училището или детската градина.

За да се случи този процес има осигуряване на подкрепа за личностно развитие в училищата. Създадоха се екипи за подкрепа на личностното развитие – психолози, логопеди, ресурсни учители. Всеизвестен факт е, че образованието е приоритет за сегашното управление на държавата и се инвестират изключително много средства, сподели г-н Дамянов.

Последният компонент, който все още не е напълно завършен е въвеждането на помощник на учителя. И това беше провокацията към мене да съставя тази книга. Защото в България на български език, към този момент не съществува друг такъв учебник“- каза в заключение д-р Калоян Дамянов.

Въпреки, че де факто професията „помощник на учителя“ фигурира от 2016 г. в България са само около 150, в област Стара Загора -10 и то само в детски градини. Всъщност сега стартира процесът на разширяване на тези специалисти, защото все още не се разбира значението им. Много често погрешно се препокриват с ресурсните учители. Задача сега на Регионалните центрове и на Министерство на образованието и науката е да диференцират ролята на педагогическия специалист и на помощника на учителя, какво точно той прави в клас.

Длъжностната характеристика и профилът са публикувани в книгата.

Помощник на учителя е непедагогически специалист и може да бъде човек със средно образование. В много страни практиката показва, че това основно или са пенсионирани учители, които до този момент не работят и това е вариант да продължат своята кариера, или се студенти, които изучават педагогически специалности и това е добър вариант да навлязат в професията. В Сингапур е практика, всеки който желае и учи да стане учител, още като студент една година е помощник на учителя. По този начин се осъществява плавен преход към професията и след това много по-лесно той става учител. Т.е. има различни модели.

В България тази длъжност е непедагогически специалист. Всеки със средно образование, но и със задължителна мотивация да работи с деца със специални образователни потребности (СОП) имат тази възможност. Регионалните ресурсни центрове задължително осигуряват уводно обучение. Всъщност книгата е чудесен помощник, който може да се използва по време на това обучение.

Помощникът на учителя се назначава от директора на училището или детската градина. Финансирането е от делегирания бюджет, но по линия на средствата за допълнителна подкрепа на деца със СОП, ако има такива деца.

Учебното помагало „Помощникът на учителя в приобщаващото образование“ е предназначено за помощниците на учителя, но и за общообразователните и ресурсните учители, които трябва да работят съвместно; за директорите на учебните заведения, за да знаят как да организират и планират работата с този помощник, както и за родителите, които имат деца със СОП. Идеята е помощникът на учителя да бъде в класната стая заедно с учителя и останалите деца. Стои през цялото време с „проблемното“ дете и съвместно с основния учител да си диференцират ролите. Той да му възлага конкретни задачи, да адаптира материала, да играе заедно с останалите деца, за да може в крайна сметка да се постигне добър синхрон в класната стая. За целта трябва да се смени начинът на преподаване, защото в България все още няма традиция за едновременна работа на двама учители в класната стая. Така че това е промяна и в начина на мислене на педагогическата професия и много глобален процес, който предстои да се случи. Почти няма страна в Европа, където се преподава по българския доста консервативен начин, който не отговаря на потребностите на тези деца. Сегашното поколение е дигитално и се нуждае от съвършено нов подход. Важно е да се работи в малки групи. Учениците да имат индивидуални задачи в решаването на които, при децата със СОП, да участва и помощникът на учителя. Съвременната класна стая не е до тихо място, а точно обратното. Класната стая е творческо място.

„Целта на книгата е да създаде на български език помощник на помощника на учителя, обясни д-р Дамянов.- От една страна да се осигури тяхната подготовка – обучение, от друга – да даде регламент и да канализира процедурата за съвместно преподаване и съвместна работа между учителя, помощника му, ресурсния учител и родителите. Да ги намести спрямо приобщаващото образование. Има конкретни примери как конкретно се преподава урокът. Дори има конкретни изказвания и цитати на учители, които могат да се използват в практиката“.

Книгата е структурирана в шест глави: Първата глава е свързана с приобщаващото образование и въвежда в общата философия. Втората глава е посветена на ефективността и мястото на помощника на учителя в българската образователна система. Третата глава е свързана с ефективността на помощника на учителя. Четвъртата глава въвежда в темата за специални образователни потребности – различните групи СОП и стратегиите, които могат да се използват. Петата глава съдържа инструменти, които могат да се използват конкретно в работата. Шестата глава е за т.н. инструментариум – практикум. Това са отделни процедури, които общообразователният учител, ресурсният учител и директорът могат да приложи в практиката. В по-голямата си част е приложна, практикум на помощника с конкретни игри, примерни уроци, които могат да бъдат използвани. Посочен е и критерий за качество на преподавания материал. Има и длъжностна характеристика за помощника на учителя. Има примерни протоколи, необходими за училищния екип.

Книгата дава възможност на действащ учител, когато я чете, да я прилага в практиката.

Калоян Дамянов е доктор по социална педагогика и магистър по интеркултурно и екологично образование в училищата от CaFoscari University, Венеция, Италия. Завършил е стипендиантска програма на правителството на Сингапур за качество на образованието. Национален координатор е на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование в България. Директор е на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град. Член е на работната група, предложила държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Учредител и първи председател е на Национална асоциация на ресурсните учители в България. Води курсове в СУ „Св.Климент Охридски“, ПУ „Св.Паисий Хилендарски“ и НБУ.

Росица Ранчева