Нови придобивки за учителите осигурява Община Стара Загора

„През м. декември 2018 г., за поредна година, Община Стара Загора подписа нов Колективно-трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищно образование в общината“. Това съобщи за медията ни Иван Поров, председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители (СБУ) Стара Загора.

Преговорният екип от страна на Общината е воден от Иванка Сотирова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности” и с участието на Пенка Чавдарова, началник отдел „Образование” и и адвокат д-р Румен Василев. Работодателските организации са представлявани от Любка Иванова, председател на Съюза на директорите от системата на образованието в Република България (СДСОРБ) и директор на ДГ „Райна Княгиня” и от Мариана Пенчева-Абединова, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) и директор на СУ „Максим Горки”. Представители на синдикатите в преговорите за общински КТД са Иван Поров, Владимир Стойчев, председател на Регионалната синдикална организация „Подкрепа”, Пенка Трандева, председател на Независимия учителски синдикат /КНСБ/, Петя Копанова, секретар на ИК на СБУ, общински съветник и директор на ДГ „Мир”. В подготовката на дискутираните клаузи на КТД активно участва Нина Димитрова, секретар на ИК на СБУ в града.

За поредна година, единствено Мариана Пенчева-Абединова, отказа да подпише документа. „Въпреки липсата на нейния подпис, КТД е легитимен и постигнатите договорености са задължителни за образователните институции в община Стара Загора, категоричен е г-н Поров.-Колективното трудово договаряне е европейска ценност, която спомага за усъвършенстване и позитивно настройване на микроклимата в предприятията, в случая образователните институции. КТД е инструмент, с който добронамерено се регулират трудовите отношенията между работодател и работници, за които няма повелителни разпоредби в закона“.

Подписаният КТД за системата от образователни институции в община Стара Загора има срок на действие две години-от 01.12.2018г. до 30.11.2020г. В преговорите, страните по КТД се водеха от убеждението, че клаузите в новия договор трябва да надграждат постигнатите договорености от предходния. В този смисъл договореностите са по-добри от Националния КТД, а именно:

* При прекратяване на трудовите правоотношения срокът за предизвестие да не е по-малък от два месеца.

* Срочен трудов договор по чл.68 от КТ се сключва за не по-малко от една година.

*Работодателят осигурява не по-малко от 1.2 % от средствата от ФРЗ за квалификация, която да носи квалификационни кредити на педагогическите кадри.

*Конкретният размер на основния платен годишен отпуск за непедагогическия персонал се определя на 32 работни дни.

*Допълнителен платен годишен отпуск за огняря в образователната институция до 10 дни.

*За 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, служителите ангажирани на празника, ползват два дена допълнителен платен годишен отпуск, единият от които се ползва на 25 май, за работещите в училищата. Ангажираните в празника от работещите в детските градини ползват 2 дни допълнително към платения си годишен отпуск. Списъкът с работниците и служителите в образователните институции, които ще вземат участие в тържествата за 24 май се определя съвместно от работодателя и синдикатите.

*Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя на 1.2 на сто върху основната месечна работна заплата.

*Договорени са по-високи размери за изплащане на ПКС за учители и директори, а именно: V ПКС-30 лева; IVПКС- 40 лева; III ПКС-70 лева; II ПКС- 80 лева; I ПКС-100 лева.

*За отработен нощен час – един лев на час.

*В рамките на делегираните бюджети работодателите изплащат следните допълнителни трудови възнаграждения:

За работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) на директори, учители и педагогически кадри-не по-малко от 35 лева месечно. Възнаграждението се изплаща за действително отработено време през периода на учебните занятия,

На класните ръководители, членове на синдикатите, за водене на задължителна документация, за консултиране на родители, деца и ученици, се изплаща допълнително възнаграждение не по-малко от 38 лева месечно,

На учителите, членове на синдикатите и директорите, за работа с документация в детските градини и подготвителните групи в училище – не по-малко от 20 лева месечно,

* Представително облекло за педагогическия персонал е договорено в размер не по-малък от 450 лева. Работно облекло за непедагогическия персонал в размер не по-малък от 320 лева.

Пълният текст на КТД за образователните институции в община Стара Загора е качен на сайта на СБУ.

„Членовете на СБУ в Община Стара Загора изразяват своето задоволство от подписания КТД и изказват своето уважение към кмета Живко Тодоров за доброто социално партниране на упълномощения от него екип, коментира Иван Поров. – За пореден път кметът на Стара Загора демонстрира загрижеността си към работещите в системата на предучилищното и училищно образование в общината, като подписа нов Колективен трудов договор. С това той спази дадената дума, видно от подписаното Предизборно споразумение със Синдиката на българските учители в Общината, гарантиращо Колективното трудово договаряне в системата. За добро социално партньорство Живко Тодоров е отличен с приза на СБУ за „Най-добър социален партньор-кмет” .

Специално искаме да отбележим ползотворното сътрудничество на Любка Иванова, която с отговорното си поведение постави своя подпис в подзаконовия документ. Нейното позитивно отношение към проблемите в образователната система и стремежа към тяхното разрешаване чрез договорености в КТД е забелязано от СБУ. По предложение на Областния съвет на СБУ на национално равнище г-жа Иванова е отличена с приза „Най-добър социален партньор-директор”.

Росица Ранчева