Има много възможности за професионално ориентиране и обучение на младежи с увреждания

Не само национален е актуалният проблем за професионалното ориентиране, обучение и реализиране на младите хора с увреждания. Редица изследвания го сочат като значим в повечето европейски страни, а и в целия свят. Хората с увреждания са значителна част от населението и на България, и на Европа. Съгласно изследвания на ЕК един на шест граждани на ЕС е човек с увреждане или това е около 80 милиона от общото население на съюза, което е приблизително 16%. Към края на учебната 2017/2018 г. в България е имало 4326 деца и ученици с интелектуални затруднения.

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” реализира до края на 2018 г. проект „Обществото – ЗА – интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието“. Финансиран е от ТЕЦ –КонтурГлобал – МИ-3, чрез Фондация ФПББ/B-Cause и съфинансиран от Община Стара Загора. Проектът е изпълняван в партньорство с НАСО и ММЦ – Стара Загора.

Една от основните дейности в този проект е обсъждане на проблемите и перспективите за включване в трудова заетост на младите хора с увреждания. За целта на 22 ноември 2018 г. бе проведена Регионална практическа конференция по темата, под патронажа на ресорния заместник-областен управител Петя Чакърова. В събитието участваха над 50 специалисти в социалната сфера от област Стара Загора, както и родители на деца с увреждания.

Представените 7 доклада и проведената дискусия сочат, че за съжаление много малък процент от хората с трайни увреждания са намерили и имат шанс да намерят своята реализация на пазара на труда. Причините за това са многобройни и от различно естество: социална изолация и липса на мотивация у хората с увреждания поради слабата им професионална подготовка и ограничени физически или интелектуални възможности; неадекватно отношение на част от работодателите към целевата група – поради това, че в по-голямата си част не приемат хората с увреждания като работна сила, а и често програмите и бюрократичните изисквания, особено по европейски програми, ги демотивират за това. Слаба информираност на обществото, недостатъчно разбиране и толерантност. Колкото и странно да звучи, в 21 век – векът на информационните технологии, в сферата на заетостта информационната среда не е достатъчно гъвкава и ефективна.

Много важна част от конференцията бе споделянето на добри практики от Канада , Холандия, САЩ, Сърбия, Германия, България за ранно насочване към подходяща професия и включване пряко в трудови дейности на млади хора с увреждания:

Канада: провежда специално национално проучване за трудовата реализация на младите хора с увреждания, в което представят на бизнеса необходимите данни за правилна организация за труда на човек според вида увреждане: колко часа е оптималния работен ден, кои професионални браншове са най- подходящи; какви специални приспособления са нужни за работното им място.

Холандия: Отдавна е утвърдена Практика търговски вериги да имат специални програми за служители с увреждане и със специални стикери се обозначава, когато клиентите биват обслужвани от такива хора, за да имат предвид, че може да има известно забавяне. Това обаче стимулира самото гражданско общество да посещава повече такива търговски обекти, защото разбира, че по този начин стимулира назначаването на повече хора с увреждания. Много ферми в Холандия получават допълнително финансиране, ако наемат хора с интелектуални затруднения в различни земеделски дейности.

САЩ / Проект SEARCH: Създадени са възможности младежите с увреждания да преминат едногодишна обучителна програма, която се провежда изцяло на работното място, т.е. под формата на стаж. Получената подготовка за подходяща работа дава по-добри възможности за пряко включване в труда.

Сърбия: създаден е отделен, специален Творчески образователен център за хора с проблеми в развитието. Този център осигурява разностранна помощ – от Дневен център, където се работи по преодоляване на дефицити в развитието, през специална консултантска програма до професионално обучение и осигуряване на работно място в социални предприятия. Стартирала през 2002 година, към днешна дата тя включва над 30 компании и 160 потребители. Към настоящия момент тя може да се похвали и с 45 потребители, които имат статут на заети на пълен работен ден лица.

Германия: Дни на практиката: част от курса на обучение в специалните училища осигурява възможност на учениците да присъстват в определен ден от седмицата на стаж в подходяща компания съобразно техния избор; Компенсаторно облагане: действащ закон, чрез който работодателите са задължени да наемат определен брой служители с намалена трудоспособност и при неизпълнение на минимума търпят допълнително данъчно облагане; Компенсационен фонд: Законодателната програма на Федералното министерство на труда и социалните въпроси е създала компенсационен фонд за участие на тежки инвалиди в трудовия живот. Средствата от този фонд се отпускат на Федералната агенция по заетостта, която предоставя услуги на работодатели за участие на хора с тежки увреждания в трудовия живот.

България, Асоциация „Аутизъм”: По проект с международни IT компании осигурява обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния спектър – 20 младежи с аутизъм са включени в обучение и стаж на място в 7 IT компании; 4 младежи са постъпили на работа в сектора; проведено е обучение на работодателите за толерантно отношение към младежите с увреждания. Международните практики и опит показват, че моделът е приложим за всички групи хора с увреждания. Например в големите центрове за обслужване на клиенти по телефона, т. нар. call centres с предимство наемат хора с различни двигателни и други увреждания; Въвежда успешно практика за включване в програмата по трудотерапия в Центъра на пряка работа, възложена от фирми: сгъване на папки; сортиране на крепежни елементи за мебели. З краткия период на работа един от обучените младежи вече е постъпил на 4 часов работен ден в една от фирмите, подготвят се и други младежи.

България – Център за кариерно ориентиране: провеждане на анкетиране и задълбочен анализ на специфичните им потребности на младите хора с увреждания, разработване и обучения с подходящи филми, показващи възможностите на определени подходящи професии.

България ЗараЛаб, Стара Загора: използване на възможностите на информационните технологии за обучение, насочване и трудово участие на младежи , предимно с аутизъм – в дейности на IT компании. Започна съвместна програма с „Алтернатива 55” за ранно обучение и привличане на деца с аутизъм към професии в информационната област, които позволяват на младия човек да работи в къщи и получава достойно възнаграждение за положен труд, а не социална помощ – и най-важното –да се чувства полезен и включен в обществото.

„Алтернатива 55”: Програма за надомна работа , по която са обучени и ще бъдат обучавани и в бъдеще майки на децата с тежки увреждания, (които не работят поради грижата за децата), да изработват в домашни условия художествени предмети за бита. Създадените умения, издадения в тяхна помощ Наръчник за използване на различни техники / квилинг, декупаж, работа с филц, рисуване върху стъкло и др. /, стартирането на сайт за електронна продажба за изделията – е основа за надомна работа и на майките, и на тежко увредените деца.

По време на практическата конференция беше представен и разпространен Сборник с представените на конференцията доклади.

Росица Ранчева