Практическа конференция за професионално ориентиране на деца с ментални проблеми организира „Алтернатива 55“

„Професионалното ориентиране, насочване и подкрепа за професионално реализиране на деца и младежи с ментални проблеми – проблеми и перспективи. Споделяне на добри български и международни практики” е темата на практическа конференция, която организира Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ Стара Загора. Събитието ще се състои на 22 ноември 2018, от 12:00 до 17:00 ч. в залата на Областна администрация.

От 1 юли до 30 декември 2018 г. Сдружение „Алтернатива 55“ изпълнява проект „Обществото – ЗА – интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието“. Основната цел е да се съдейства за по-ефективното развитие, социализиране и интегриране на децата и подрастващите с ментални увреждания, чрез специализирана работа с родителите на децата и общността; проучване и прилагане на добри европейски практики, свързани със социализация и професионално ориентиране на подрастващи с ментални проблеми в развитието. Сред дейностите, които успешно се изпълняват е Академия „Родители“. Целта е да се съдейства за информиране и включване на родителите в процеса на професионално насочване на децата, както и за посочване на опасностите, които ги дебнат в електронния свят.

Втората основна дейност по проекта е разработване на Програма за развитие на деца с ментални увреждания, съдействаща за начално професионално ориентиране и насочване на децата с генерализирани разстройства в развитието (ГРР). Специалисти от Центъра работят с няколко деца с цел оценка на познанията и предприемане на начални стъпки за професионално насочване към професия, съответстваща на възможностите на децата.

Третата основна дейност е проучване и популяризиране на добри европейски практики за работа със семействата на деца с ГРР. Тя ще бъде финализирана с организиране и провеждане на Практическа конференция с тематика, свързана приоритетно с проблемите на професионалното ориентиране, насочване и подкрепа за професионално реализиране на деца и младежи с ментални проблеми – много остър проблем при интегрирането и социалното включване на децата и младежите с увреждания.

Конференцията ще започне с представяне на проекта „Състояние и перспективи на професионалното ориентиране, обучение и реализиране в България на млади хора с ментални проблеми от инж. Анастасия Василева, управител на ГС „Алтернатива 55“. „Професионалното ориентиране и подкрепа на младежи с ментални проблеми в развитието – проблеми, добри международни практики и опит ще представи Георги Георгиев, управител на Националния алианс за национална отговорност.

За приобщаващото образование и професионалното ориентиране на учениците с интелектуални затруднения в България ще говори Калина Христова, председател на Национален алианс на ресурсните учители.

Опита на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми – София за професионалната ориентация, подготовка и реализация на деца и младежи с аутизъм ще сподели Ани Андонова – управител на Центъра.

За европейските добри практики при осигуряване на условия на труд на млади хора с увреждания ще говори Весела Марева, управител на Международния младежки център, Стара Загора.

Темата за децата със специални потребности и Информационните технологии ще представи Стефан Чертоянов, IT-специалист, системен администратор в Районен съд Стара Загора, член на „Зара лаб“. Добри практики за мотивиране и включване в трудовия процес на млади хора в неравностойно положение ще коментира Ганчо Иванов, управител на СНЦ „Свят без граници“.

Предвидено е достатъчно време за дискусии и изводи. С подбрани материали от конференцията и обучителната програма на Академия „Родители”, ще бъде изготвен и издаден наръчник.

Партньори при организиране, провеждане и популяризиране на резултатите от конференцията са Международният младежки център, администриран от Община Стара Загора и Национален алианс за социална отговорност, който е български представител на Европейската организация за работа с хората с увреждания.

Проектът „Обществото – ЗА – интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието“ се финансиране от ТЕЦ КонтурГлобал – Марица Изток-3 чрез Фондация ФПББ/B-Cause и със съфинансиране от Община Стара Загора.

Росица Ранчева