В Община Стара Загора чакат предложения за културния календар

Община Стара Загора кани организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци, изпълнители и граждани за участие и партньорство при разработване на Културния календар на Общината за 2019 г. Предложенията се очакват до 16 ноември 2018 г.

През годините Културният календар доказа, че е устойчив формат, който способства за реализирането на общинската културна политика. Той отразява поетите от местната власт ангажименти за организирането на културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните потребности на общността. Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на съществуващите целеви групи, да се гарантира интензивен и с нужните качества културен календар, постигане на пълна съгласуваност и координация между заинтересованите страни, а така също и най-ефективно разпределение на общинския бюджет за 2019 г.

Предварително назначена вътрешна комисия от експерти от отдел „Култура“ на Община Стара Загора и представители на културните институти и организации разглежда всички постъпили предложения и изготвя становище, което предлага за последващо разглеждане и одобрение в Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания при Общински съвет – Стара Загора. При необходимост, вносителите на предложенията имат възможност да ги представят и обосноват пред комисията. Окончателният вид на Културния календар за 2019 г., с включените в него инициативи и дейности и определените им финансови параметри, е резултат от съвместната работа и преценка на всички участващи страни.

При разработването и обсъждането на Календара за 2019 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора, изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и др.

За всяка отделна инициатива се попълва отделно проекто-предложение и формуляр-бюджет по публикуваните на сайта на общината образци, като изискването е описанието да бъде максимално детайлно и подробно. Всички предложения трябва да бъдат подадени и на хартиен носител, и по електронен път на имейл http://k_kalendar@abv.bg

След съответното обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на общината ще бъде обявен окончателния формат.

Формулярите за кандидатстване може да видите на сайта на Община Стара Загора https://www.starazagora.bg/bg/novini/v-obshtina-stara-zagora-chakat-predlozheniya-za-kulturniya-kalendar