Обществото съдейства за интегриране на деца с ментални проблеми

От 1 юли до 30 декември 2018 г. Сдружение „Алтернатива 55“ Стара Загора изпълнява проекта „Обществото – ЗА – интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието“. Финансирането е от ТЕЦ КонтурГлобал –Марица Изток-3 чрез Фондация ФПББ/B-Cause и със съфинансиране от Община Стара Загора.

„Основната цел на проекта е да съдейства за по-ефективното развитие, социализиране и интегриране на децата и подрастващите с ментални увреждания, чрез специализирана работа с родителите на децата и общността; проучване и прилагане на добри европейски практики, свързани със социализация и професионално ориентиране на подрастващи с ментални проблеми в развитието“, уточни директорът на Сдружението и ръководител на проекта инж. Анастасия Василева..

Три са основните дейности, които успешно се изпълняват:

Академия „Родители”, съдейства за информиране и включване на родители в процеса на професионално насочване на децата. През м. септември т.г. е изнесена лекция, придружена с активна дискусия на тема „Комуникацията родител – дете с увреждане; ролята на бащите” с лектор Пенчо Пенчев, специален педагог с голям практически опит за работа с деца и младежи с увреждания и с родителите им.

„Рискове и предизвикателства в социалните мрежи, интернет, ФБ. Използване възможностите на интернет пространството за обучение и развитие на децата. Възможности и насочване към професията на IT- специалисти”. Това беше темата на лекцията, представена на 10 октомври 2018 г. от Стефан Чертоянов, It-специалист от Зара лаб.

През м. ноември ще бъдат представени и обсъдени „Програми за професионално ориентиране и насочване на дете с ментално увреждане; подходящи професии според особеностите в развитието на детето”.

Втората основна дейност по проекта е разработване на Програма за развитие на деца с ментални увреждания, съдействаща за начално професионално ориентиране и насочване на децата с генерализирани разстройства в развитието (ГРР). Специалисти от Центъра работят с няколко деца с цел оценка на познанията и предприемане на начални стъпки за професионално насочване към професия, съответстваща на възможностите на децата.

Третата основна дейност е проучване и популяризиране на добри европейски практики за работа със семействата на деца с ГРР. Тя ще бъде финализирана с организиране и провеждане на Практическа конференция с тематика, свързана приоритетно с проблемите на професионалното ориентиране, насочване и подкрепа за професионално реализиране на деца и младежи с ментални проблеми – много остър проблем при интегрирането и социалното включване на децата и младежите с увреждания. Планира се конференцията да бъде проведена до 15 ноември 2018.

С подбрани материали от конференцията и обучителната програма на Академия „Родители”, ще бъде изготвен и издаден наръчник.

Партньори при организиране, провеждане и популяризиране на резултатите от конференцията са Междунардният младежки център, администриран от Община Стара Загора и Национален алианс за социална отговорност, който е български представител на Европейската организация за работа с хората с увреждания.

Росица Ранчева