За втора поредна година в Стара Загора – Дни на училищната психология

От 10 до 12 октомври 2018 г. в Стара Загора ще се проведе Вторият национален форум „Дни на училищната психология”. Ще участват специалисти от Старозагорска област и от други региони на страната. Първото издание беше също през октомври 2017 г., отново в Стара Загора. Организатор е инициативна група от училищни психолози и педагогически съветници в партньорство с Община Стара Загора и Регионалното управление по образованието (РУО). При първата среща през 2017 г. Татяна Димитрова, началник на Регионалното управление по образованието определи целите на проявата: „…да покажем колко значими са тези специалисти, които работят в училищата на област Стара Загора, особено във връзка с настъпилите промени в Закона за предучилищното и училищното образование, както и със задачите, свързани с приобщаващото образование. Не на последно място в голяма степен техен е ангажиментът за прибиране и задържане на учениците в училище. Идеята  също е да се обменят и мултиплицират добрите практики“. Събитието ще се проведе в залата на Регионалната библиотека и в залата на хотел „Сити” – Стара Загора.

На 10 октомври, сряда, от 13:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора е официалното откриване на Дните на училищната психология. Ще бъдат връчени награди за принос в училищната психология, споделени добри практики и проведени демонстрации на интерактивни пособия в работата на училищния психолог и педагогическия съветник. Обединяващата тема е „Училищната психология – реалности и перспективи”.

На 11 октомври, четвъртък, от 9:00 часа форумът ще продължи в хотел „Сити” с презентации и обсъждания по тема „Приобщаващо образование”.

На 12 октомври, петък, в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора темата е „Ученическо самоуправление” със споделяне на добри практики в партньорство с Детски парламент; проект „Лидери на бъдещето”; проект „Посланици на емпатия”; „Училище за родители и деца по превенция на зависимостите”. Накрая Форумът ще завърши с дискусия по проблемите на професионалната общност.

Училищната психология е област, в която се прилагат принципите на клиничната психология и образователната психология  за диагностициране и помагане на деца и юноши с проблеми с поведението и ученето. Училищните психолози се обучават по психология, детско и юношеско развитие, детска и юношеска психопатология, образование, семейни и родителски практики, теории на ученето и теории за личността. Придобиват информация за ефективните инструкции и школи и са обучени в осигуряването на психологическа и психообразователна оценка, психотерапия и консултации. В няколко български университета има специални програми за придобиване на квалификация по училищна психология. През 2017 г. инициативна група от хора, практикуващи тези длъжности,  изготвя и представя Указание за дейността на училищните психолози и педагогическите съветници. Целта е структуриране и обезпечаване дейностите на психолозите и на педагогическите съветници в системата на предучилищното и училищното образование. Документът е предназначен за директорите на детските градини и училищата като помощник при управлението на дейностите за подкрепа на личностно развитие съгласно ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование, за експертите от регионалните управления на образованието, за директорите на специализирани обслужващи звена, както и за всички специалисти, които изпълняват тези дейности.

Снежана Маринова