198 потребители са се възползвали от проект „Заедно за независим живот“

За изминалите 19 месеца, 198 потребители от Община Стара Загора са получили интегрирана услуга – личен или социален асистент, ползвали са медицинско обслужване, рехабилитационни грижи и пр. в зависимост от индивидуалната оценка, която им е направена. Това стана ясно на проведената на 31.07.2018 г. заключителна пресконференция по проект „Заедно за независим живот“.
Проектът се изпълнява от Община Стара Загора от 1 октомври 2016 г. до 1 август 2018 г. в областния град и в още 14 села. Целева група са лица с 90 и над 90% увреждане с и без чужда помощ и деца на възраст от 16 г. с 50 и над 50% увреждане.
„Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на интегрирани здравни и социални услуги в домашна среда, лични и социални асистенти, подкрепа в семейна среда от рехабилитатор и медицински сестри, както и да се разчупят създадените стереотипи“, каза Кунка Дучева, ръководител на проекта.
„Проектът беше първоначално до 30 юни 2018 г. с възможност за удължение за срок от един месец. Сключихме допълнително споразумение с управляващия орган на Оперативната програма. Така предлагането на услугите продължи 19 месеца по проекта“, обясни д-р Антония Тодорова началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Общината. Считаме, че поставените основни задачи са изпълнени. Проектът успя да достигне до по-голяма част от територията на общината. Проведени са кампании за запознаване на обществеността за социалния проект и неговото реализиране; за набиране кандидати за потребители, за лични асистенти и специалисти. Предоставяйки интегрирани социални услуги, дадохме възможност на членовете на семействата, които обгрижват нуждаещите се, да се върнат на пазара на труда. Разработена е методология за предоставяне на интегрирани услуги и методика за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирана услуга в домашна среда. Извършени са 282 оценки на потребностите. Проведени са обучения с асистентите, оказана им е индивидуална консултация и педагогическа подкрепа“.
Организаторите благодариха за доброто и ефективно партньорство на Сдружение „Свят без граници“ и Издателска къща „АБ“.
Проектът „Заедно за независим живот“ се реализира с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд общо на стойност 874 973 лв.
Държавата дава възможност след приключване на проектите по схема „Независим живот“ да се сключат споразумения с Агенцията за социално подпомагане и да се продължи предоставянето на услугите личен и социален асистент за всички потребители, които са били оценени по време на проекта. Това означава финансиране от държавния бюджет чрез бюджета на Общината до края на календарната 2018 г.
„През 2019 г. все още нямаме яснота как ще продължи финансирането. В момента се разработват стандарти като делегирана държавна дейност на тези услуги, коментира д-р Тодорова. – Освен това предстои влизане в сила на Закона за личната помощ, с който ще настъпят редица промени“.
През 2010 г. Община Стара Загора за първи път започва да предлага този вид социални услуги. Средно на година от тях са се възползвали над 100 души. За последния проект те са двойно повече.
Оказва се, че Стара Загора е общината, която предлага най-много социални услуги в страната. Тук се намира Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, който е най-големият на Балканския полуостров, с капацитет 211 души; Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Лясково с капацитет 60 души; Дом за стари хора на Старозагорски минерални бани с капацитет 102 души с така нареченото отделение за лежащо болни. Това са стари хора, придобили право на пенсия, но са трудно подвижни и не могат да се грижат сами за себе си; три дома за деца лишени от родителска грижа – “Мария Терезия“, „Теофано Попова“ и „Българка“; 5 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; 7 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 72 места; 2 дневни центъра за пълнолетни лица с психични и ментални увреждания с капацитет по 20 души; 2 защитени жилища за лица с умствена изостаналост – за жени и за мъже, с капацитет по 10 души; център за обществена подкрепа, с капацитет 80 места; звено „Майка и бебе“ ; център за временно настаняване с 10 места – за бездомни лица; 2 наблюдавани жилища за младежи, които напускат институции – с общо 8 места; кризисен център за лица и деца, които са жертва на насилие и трафик, който е с капацитет 15 места; център за социална интеграция и рехабилитация на деца с проблеми с капацитет 20 места; център за интеграция на възрастни хора с психични разстройства с капацитет 30 души.
В момента Община Стара Загора като пряк доставчик и изпълнител на проекти предоставя услугата „Приемна грижа“ е с екип, който работи на областно ниво. Другият проект, който продължава да се изпълнява е услуги за ранно детско развитие в рамките на който се предоставя услугата „Център за ранно детско развитие“ с лятно училище, семейно консултиране, подкрепа на ранна интервенция на уврежданията. Общината обслужва 350 места домашен социален патронаж. Услугата се финансира като общинска дейност.
Росица Ранчева