Ново отличие на Община Стара Загора ще мотивира младите учители

Ново отличие, адресирано към младите учители от Община Стара Загора, ще обсъжда на предстоящото си заседание на 26 юли 2018 г. Общинският съвет Стара Загора. Предложението е направено от общинските съветници от ПП ГЕРБ Милена Желева – председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания и Дарина Гайдарова – зам.- председател на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата.

„Предлагаме учредяване на ново отличие  плакет „МЛАД УЧИТЕЛ“. Целта ни е да създадем още един стимул и средство за поощряване и мотивиране на младите хора“, се казва в аргументите.

Отличието е за значим принос в областта на образованието. С него се удостояват млади учители и други педагогически специалисти със стаж до 5 години. Предложението е плакетът „Млад учител“ да се връчва в направленията предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарно направление, природо-математическо направление, изкуства и спорт, професионално образование, възпитателна работа и извънучилищни дейности, ресурсно подпомагане. Номинации за присъждане на отличието „Млад учител“ могат да правят държавни и общински органи, обществени и професионални организации и граждани до 10 октомври. Номинациите се обсъждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината

Освен това вносителките предлагат проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора. С него се допълват условията и критериите за отличията и наградите – награда „Стара Загора“ и награда „Млада Загора“. По този начин ще се улесни процесът по подготовката на решенията, ще се повиши нивото на предвидимост на решенията на комисията и ще се осигури по-висока степен на откритост и прозрачност в процеса на оценка и класиране на номинираните за съответно отличие.

Създава се нов член „19 а“, който урежда критериите за номинации на предложенията за присъждане на наградата „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“: Кандидатите следва да са изявени професионалисти с доказан принос и иновативни подходи в учебно-възпитателната работа; Ученици на кандидатите да имат участия и класиране на призови места в състезания, конкурси и олимпиади на областно, национално и международно ниво.

За присъждане на наградата „Стара Загора“ в направление „Култура и изкуство“ се номинират кандидати със значими постижения в областта на литературата, изобразителното изкуство, архитектура, музика, театър, танцово изкуство, фотография, съвременни визуални изкуства.

При липса на кандидати в съответното направление, които да удовлетворяват критериите, комисията предлага награда да не се присъжда.

Създава се чл. „30 а“: Предложенията за номинации за присъждане на наградата „Млада Загора“ да се оценяват по следните критерии: Кандидатите да са класирани на призови места на регионални, национални или международни олимпиади, конкурси и състезания; Кандидатите да са разработвали и участвали в училищни, общински, регионални, национални или международни проекти с принос за утвърждаване на авторитета на учебното заведение; Кандидатите да имат личен авторитет сред съучениците си и учителите в съответното учебно заведение.

Росица Ранчева