Община Стара Загора разработва интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение

Община Стара Загора разработва устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение с европейско финансиране. Първата стъпка е осигуряването на достъп до съвременни жилища, които ще създадат предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.

Това стана ясно снощи по време на публичното представяне и обсъждане на подготовката за реализация на проект “Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“, който включва преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул.“Мусала“ 26 (бивша Метрология) и обособяването на 69 съвременни социални жилища, от които 42 броя двустайни апартаменти, 19 броя едностайни апартаменти и 8 броя гарсониери. Предоставяната социална услуга ще осигури подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, както и социално приобщаване на ползвателите.

Проектът се вписва в общата политика на Община Стара Загора за нашите социално слаби съграждани, които е редно да получат подкрепа за нормален живот и повече шанс, заяви водещият на събитието Георги Симеонов, директор на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“. Той представи основните цели и задачи при реализацията на проекта, включен в Инвестиционната програма на община Стара Загора по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на обща стойност 52 653 000,00 лева. От тях 3 270 229,90 лева представляват резерв за Общината спрямо етапна цел на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020, а 3 200 000 лева са безвъзмездна финансова помощ.

Социалните жилища, финансирани по проекти по ОПРР 2014-2020, не се включват в общия общински жилищен фонд и се управляват в съответствие с изискванията на програмата за срока на поетите ангажименти по нея. С реализацията на проекта ще бъдат осигурени нормални условия за живот на над 150 души. Те ще живеят в комплекс от затворен тип, с охрана, денонощно видеонаблюдение, паркоместа и др. екстри. Апартаментите ще бъдат мебелирани и ще се обитават за срок от 3 години. Ще се заплаща наем до 80% от моментния наем за общинско жилище, който е 60 лв. Зам.-кметът по хуманитарните дейности Иванка Сотирова, акцентира на факта, че ползвателите ще сключват договори с общината и ще поемат конкретни ангажименти за социална реализация – посещение на образователна институция от децата в училищна възраст; включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината; включване в програми за социална интеграция; лицата трябва да имат избран личен лекар, а родителите ще са длъжни да водят децата си на имунизации и проверка на здравния им статус.

От името на СНЦ „Свят без граници“ Милена Илиева определи проекта като една от първите крачка в грижата на общината за социално слабите и уязвимите хора в обществото. Тя обеща съдействие на институцията и занапред. „Да имаме повече отговорности и тогава да се позоваваме на правата си“, призова Илиева.

Целеви групи на проекта са бездомни хора, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване.

Разработена е Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище“, със специфичните правила за настаняване под наем на лица и семейства в социални жилища, изградени с финансовата подкрепа от фондове на Европейския съюз, която ще бъде приета на мартенската сесия на Общински съвет Стара Загора.

По време на дебатите снощи общинският съветник Валя Бонева изрази безпокойство, че основната част от малцинствените групи хора са безработни, други живеят в лоши условия и имат нужда от достъп до институциите. „Целта на проектното предложение е разработване на интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение.

В продължение на социалната политика на община Стара Загора в интерес на гражданите в неравностойно положение, след стартиране изпълнението на проект “Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“, финансиран по ОПРР 2014-2020, община Стара Загора има ангажимент да разработи проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, операция „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“. Всички ползватели на „социално жилище“ ще бъдат задължително ангажирани в следните направления: „Подобряване достъпа до заетост“, „Подобряване достъпа до образование“, „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“, „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“, поясни Мирослава Шопова, главен координатор по ОПРР 2014-2020 на Община Стара Загора.