Успешно развитие на проекта „Вълшебна класна стая“ отчитат в Стара Загора

Положителни резултати отчетоха днес на междинна пресконференция по проект „Вълшебна класна стая“ за устойчива образователна интеграция на децата в неравностойно положение отчетоха днес в Стара Загора.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 479 424 лв. , а продължителността му 28 месеца. Бенефициент е Община Стара Загора с партньори Сдружение „Свят без граници“,  старозагорските детски градини „Звънче“, „Радост“, „Патиланско царство“,  „Лилия“ (с. Хрищени),  и „Незабравка“ ( с. Хан Аспарухово).

„Резултатите от проекта на този етап са добри. Идеята е да се подготвят участващите от детските градини за влизане в училище, доколкото средата не позволява да имат равен старт“, каза зам.-кметът Иванка Сотирова. По думите й в проекта са се включили повече от 500 деца, дадена е възможност за участие на деца и родители в зимен лагер в Пампорово, който е допринесъл за адаптиране на децата и привличане на родителите за сътрудничество. „Приобщаването на родителите е много важно, защото ако не ги привлечем, това ще носи резултати и в отношението към училище, посещаемост и т.н.“, каза още Сотирова.

Със средства по проекта са закупени спортни пособия, направен е и съвместен спортен празник с деца и родители в детска градина „Патиланско царство“, което е помогнало за приобщаване на децата, създаване на умения за физическа активност и работа в група.

Десислава Нанева, експерт от отдел „Образование“ в Община Стара Загора, представи проекта, в присъствието на журналисти и участници. С него се цели образователна интеграция на децата, включване в предучилищна подготовка за равен старт, достъп до по-добра социална среда, съхраняване на културната идентичност и възпитание в дух на толерантност, насърчаване на междукултурния  диалог и сближаване на децата от етносите, както и подобряване на подготовката им по български език, гарантираща по-високи резултати и намаляване на възможността за отпадането им в процеса на началното образование.

Според доц. Милена Илиева от „Свят без граници“ с обучението по български език е преодолян един от най-съществените проблеми за приобщаване на децата. В наблюдаваното обучение на 111 деца от началото на проекта е установен напредък при всички.

Директори на детски градини разказаха, че в началото са срещнали неразбиране и е било нужно убеждаване в положителните страни на проекта.  Те споделиха още, че организираният зимен лагер е помогнал много за разширяване светогледа на децата, някои от които не са излизали от населеното място, в което живеят и никога не са били в хотел. Това е и добра възможност не само за обучение, но и за възпитание на децата как да се държат на обществено място. Сега предстои и летен лагер за участниците в проекта.