Събират номинации за Наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“

В Община Стара Загора вече се приемат мотивирани предложения за удостояване с Наградата „Стара Загора“ и „Млада Загора“.

Предложения за присъждане на наградата  могат да бъдат направени от държавни и общински органи; обществени и професионални организации и творчески сдружения, както и от граждани на Община Стара Загора. Предложенията се подават до кмета на Общината в писмен вид не по-късно от 15 април. Подадените след тази дата предложения не се разглеждат. Наградите се присъждат в две направления: наука и образование; култура и изкуство. Наградата за всяко направление може да бъде индивидуална и колектива. Тя се присъжда в съответствие с принципите за публичност и прозрачност, свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати. С наградата „Стара Загора“ се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани приживе или посмъртно за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора. Награда „Млада Загора“ се присъжда на учащи за изключителни постижения и извоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси. След изтичане на срока за подаване на предложенията, те се публикуват в интернет страницата на Общината и в местната преса. Специално назначена от кмета комисия разглежда всички постъпили материали по направените предложения, като има право да изисква допълнителни данни по тях; организира публични дискусии; прави допитване до гражданството чрез интернет страницата на Общината, средствата за масово осведомяване, анкети, поставяне на нарочни кутии в сградата на общината и на други общодостъпни места за набиране на мнения; извършва и други дейности в тази връзка по собствена преценка.

В срок до 30 април комисията разглежда и обсъжда предложените кандидатури с всички постъпили материали и внася мотивирано становище до кмета.

Наградата се присъжда по решение на кмета на Община Стара Загора, след предоставено му становище от Комисията.

Наградите, специална грамота и парична премия в размер на 1000 лв., се връчват на тържествена церемония по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.