Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 г.

Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, регионално управление по образованието – Бургас обявяват

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 г.

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието, младежта и науката.

  • Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до 12. клас).
  • Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

Поезия – до пет стихотворения

Проза – до три разказа

  • На основание чл. 10, Раздел ІІ от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, ученици от 14 до 18 години, класирани на първо, второ и трето място в конкурса за съответната година, имат право да кандидатстват за стипендия.
  • Конкурсът е анонимен.
  • Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:

гр. Бургас 8000  ул. “Гладстон“ 68  Къща музей “Петя Дубарова“

  • Творбите за участие в конкурса да не са публикувани
  • Крайният срок за изпращане е 31 март 2018 г.

Телефон за справки: 056 / 81-41-10  имейл: eldubo@abv.bg