Доц. д-р Светла Димитрова стана член на Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМ

Директорът на ЕМО „Етър”, Габрово, доц. д-р Светла Димитрова е избрана за член на Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМ. Това стана на последното отчетно събрание, проведено на 21 февруари 2018 г. В организацията членуват над сто музейни специалисти и лица, чиято дейност е насочена към опазване на културното наследство. В сдружението влизат и пет институционални структури, една от които е ЕМО „Етър”.

Доцент Димитрова заяви, че този избор е признание за дейността на музея: „Участието в ръководен орган на организация като ИКОМ издига още повече авторитета на ЕМО „Етър”. Управителният съвет осъществява оперативното ръководство и контактите с други институции”, уточни доц. Димитрова. Благодарение на писмо, изпратено от Българския комитет на ИКОМ до заинтересовани министерства, е решен много важен въпрос – слагането на стойности на движимите културни ценности в музеите.

„Музеите са подчинени на различни общини. Затова подходите за определяне на цените бяха доста разнообразни. Става въпрос за сложен и дълъг процес, а намесата на ИКОМ го направи разбираем и по-лесен за директорите на музеите. Препоръчва се да се остойностяват само онези предмети, които участват в изложби и е необходимо да имат застраховки. Когато се натрупат достатъчно знания и експертиза, тогава ще продължи оценяването на останалите движими културни ценности. Този процес е свързан с дигитализацията и дава яснота за реалната стойност на дадена културна ценност”, коментира доц. Димитрова

Българският национален комитет на Международният съвет на музеите (БНК на ИКОМ) е сформиран в съответствие с устава на ИКОМ, приет на Генералната асамблея на ИКОМ – Хага 1989 г.. Уставът на БНК на ИКОМ включва задължителните изисквания, регламентирани от Генералната конференция на ИКОМ, към националните комитети и отразява специфичните особености на музейното дело в България и националното законодателство.

Създадена през 1967 година, ИКОМ е неправителствена организация, която поддържа формални взаимоотношения с ЮНЕСКО и има консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН. ИКОМ е партньор на институции като Световната организация за интелектуална собственост, Интерпол и Световната митническа организация. С това провежда в международен план обществената си мисия да се бори с нелегалния трафик на културни ценности и да насърчава дейностите по управление на риска, заявява готовност за реагиране в оперативен порядък за опазване на световното културно наследство в случаи на природни  и антропогенни бедствия.

През 1986 година ИКОМ одобрява своя Етичен кодекс, с който задава стандарти на етично поведение, които трябва да се спазват от всички членове на организацията. Кодексът за етика на музеите, преведен на 36 езика и ревизиран през 2006 г., декларира ценностите и принципите, споделяни от ИКОМ и международната музейна общност. Тези стандарти за саморегулация включват основни принципи на управление на музеите, придобиване на и разполагане с музейни колекции, както и правила за професионално поведение.

През 1977 година ИКОМ организира за първи път Международен ден на музеите. Оттогава събитието се отбелязва ежегодно, на датата 18 май.  Празникът има за цел да повиши общественото възприятие на ролята на музеите в развиващото се общество. Всяка година ИКОМ дефинира различна тема за Международния ден на музеите, например „Музеи и памет“ или „Музеите в един променящ се свят. Нови предизвикателства, нови вдъхновения“  и пр.

Росица Ранчева