Центърът за кариерно ориентиране премина към Община Стара Загора

От началото на тази година Центърът за кариерно ориентиране става част от дейностите на Център за подкрепа за личностно развитие към Община Стара Загора, съобщи Пенка Чавдарова, началник отдел „Образование“ в Общината.
Центърът за кариерно ориентиране в Стара Загора е създаден през октомври 2012 г. като част от мрежата от 28 центъра в цялата страна, по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът приключи в края на 2017 г.
Основната насока на кариерното консултиране е ориентирането на учениците от 1 до 12 клас към информиран избор на образование и професия.
В центъра се организират групови обучения на ученици по теми, съобразени с възрастовите им особености; интерактивни форми на взаимодействие по кариерно ориентиране; обучения за самопознание- качества, умения, интереси, силни и слаби страни; обучения за вземане на решения, за справяне с конфликти; информационни кампании за професиите и специалностите в училищата в област Стара Загора.
Провеждат се и индивидуални консултации с всеки ученик за определяне на интереси, способности, предпочитания и ценности и се съставя план за действия на всеки ученик, преминал индивидуална консултация.
Всеки понеделник и сряда от 16.00 до 18.00 часа се предлагат консултации с психолог.
В Центъра се работи с информационната система www.orientirane.mon.bg; и се организират форуми по кариерно ориентиране, тренинги, семинари, дискусии.
Работи се с учениците от училищата в Общината. Приоритет са ученици, на които предстои преход от една образователна степен в друга или от училище към пазара на труда. Специалистите в Центъра консултират ученици и техните родители при избор на образование и професия; работи се и с учители, класни ръководители, педагогически съветници.
Центърът за кариерно развитие са помещава в сграда на бул. „Ал. Батенберг“ №19, тел. 042/622067, еmail:cplr_ko@abv.bg , Facebook Кариерно Ориентиране Стара Загора.