Кръгла маса „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи“.

На 07 декември 2017 г. от 9.30 часа в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора ще се проведе кръгла маса на тема „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи“. Събитието се провежда в изпълнение на Национална програма „Квалификация” 2017 г. на МОН и се организира от Департaмента за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет, Стара Загора.

В дена на кръглата маса очакваме около 120 представители на педагогическата общност от цялата страна. Официални гости ще бъдат заместник министър на образованието и науката г-жа Таня Михайлова, г-н Лазар Додев – директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на МОН, експерти отговарящи за квалификацията на педагогическите специалисти на МОН, директори, експерти на РУО, специалисти от общински образователни администрации, университетски преподаватели, заинтересовани от проблемът за квалификация на педагогическите специалисти, учители, представители на НПО и синдикални организации и др.

Един от основните проблеми, свързани с провеждане на политики по отношение на подобряване на качеството на българското училищно образование и съотнасянето му към европейските образователни стандарти, е проблемът за повишаване на професионализма на педагогическите специалисти, чрез подобряване на тяхната квалификация. С влизането в сила на ЗПУО и Наредба12 на МОН, се създадоха нормативните условия за успешното реализиране на този елемент от процеса на професионалното развитие на учителите. Независимо от това в образователните институции съществуват дефицити по отношение на: единни изисквания и процедури на институциите, присъждащи ПКС; усъвършенстване на системата за придобиване на ПКС по форма и съдържание; качеството на предлаганите квалификационни услуги; реалното въвеждане на иновации в процеса на обучение; валидиране на самостоятелното учене и други.

Основната цел на Кръглата маса е да фокусира вниманието на представители на педагогическата общност към ключови аспекти от продължаващата квалификация на педагогическите специалисти относно триадата: квалификация, професионално-квалификационни степени и кариера.

ПРОГРАМА на кръглата маса:

9.30 – 10,00ч. Регистрация

10, 00 – 10,15ч. Откриване

10,15 – 11,45 ч. Първа сесия

Взаимодействие на институциите при квалификацията на педагогическите специалисти.

 • Възможности за продължаваща квалификация на педагогически специалисти – Лазар Додев, директор Дирекция „Квалификация на педагогическите специалисти”, МОН;
 • Образователните клъстери – форма за реализация на иновативни политики и практики в образованието и квалификацията на учителите – проф. д-р Г. Кожухарова, Тракийски университет, ДИПКУ;
 • Пресечни гледни точки на експерти, директори, учители и университетски преподаватели за квалификацията на педагогическите специалисти (резултати от национално изследване) – доц. д-р Илиана Петкова, СУ „Св.Климент Охридски”;
 • Дискусия.

11,45 – 12,30ч.  ПАУЗА

12,30 – 14,00ч.Втора Сесия

Качеството на продължаващото образование на педагогическите специалисти.

 • За капаните пред качеството на продължаващата квалификация на учителите – проф. дпн Вяра Гюрова, СУ „Св.Климент Охридски”
 • Осигуряване качество на учебните програми – д-р Петър Зарев, НЦПКПС
 • Квалификацията като необходимо условие за иновация- Петя Сярова, директор ПГ”В. Левски”, Ямбол
 • Дискусия.

14,00 – 14,30ч. Кафе пауза

14,30 – 15,30ч.Трета сесия

Иновации в образованието. Добри национални и международни практики в квалификацията на педагогическите специалисти.

 • Работа с учители в ИМИ–БАН, проф. д-р Тони Чехларова
 • Квалификация на учителите чрез международни проекти – Вера Тодорова, ДИПКУ, ТрУ;
 • Дискусия.

15,30- 16,00 ч. Закриване