АВЕНЮ Q – СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СОФИЯ в „ПИЕРО“ 2017 г.

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. 

С възхищение и удоволствие Ви представям поредния спектакъл от конкурсната програма на Десетия международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ 2017.
Актьорската отдаденост на сцената е впечатляваща, вълнуваща, заразяваща. Те са прекрасните Камен, Венци, Цвети, Лилия, Георги, Павлета, Мила. И разбира се, обичаният Рафи Бохосян. И невероятният Ангел Николов (пиано). Гледайте мюзикъла на Столичния куклен театър АВЕНЮ Q!
СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
АВЕНЮ Q
Продължителност: 120 мин.
Език: български
27.09.2017
20:00
Място: Държавна опера
Музика и стихове: Робърт Лопес и Джеф Маркс
Либрето: Джеф Уити
По оригинална идея на Робърт Лопес и Джеф Маркс
Превод: Любов Костова
Превод на песните: Десислава Софранова
Постановка: Уест Хайлър (САЩ), Петър Кауков
Кастинг: Шели Бътлър (САЩ)
Сценография и костюми: Ивайло Николов
Кукли: Димитър Димитров и ателие на СКТ
Хореография и художествено осветление: Росен Михайлов
Музикален ръководител: Роберта
Тон-режисьор: Данаил Данаилов – Дидо

Участват: Камен Асенов, Венцислава Асенова, Цветелин Павлов, Лилия Гелева, Георги Георгиев-Антика, Павлета Семова, Мила Люцканова
Със специалното участие на Рафи Бохосян в ролята на Гари Колман и участието на Ангел Николов – пиано
„Авеню Q“ е изключително забавен мюзикъл за възрастни, който представя всички чувствителни теми на нашето време по неочакван начин. Расизъм, ксенофобия, гей-общество, порно-индустрия – всичко е подложено на добронамерена шега, което ни води към признаване и преодоляване на предразсъдъците, приемане на различията и радост от разнообразието.
Сблъсъкът с действителността на група неудачници, възпитани в ценностната система на американската демокрация е твърде актуален и у нас, но тук ще можете да се насладите на извънредно смешна интерпретация на (привидно) тежките проблеми на живота.
SOFIA PUPPET THEATRE – SOFIA, BULGARIA
AVENUE Q
Duration: 120 min.
Language: Bulgarian
27.09.2017
20:00
Place: State Opera
Music and Lyrics: Robert Lopez and Jeff Marx
Book: Jeff Whitty
Based on the Original Concept of Robert Lopez and Jeff Marx
Translation to Bulgarian: Lyubov Kostova
Translation of the songs’ lyrics: Desislava Sofranova
Production and director: West Hyler (USA), Petar Kaukov
Casting: Shelly Butler (USA)
Scenography and costumes: Ivaylo Nikolov
Puppets: Dimitar Dimitrov and the atelier of Sofia Puppet Theatre
Choreography and light design: Rosen Mihaylov
Music director: Roberta
Sound director: Danail Danailov-Dido

Cast: Kamen Asenov, Ventsislava Asenova, Tsvetelin Pavlov, Liliya Geleva, Georgi Georgiev-Antika, Pavleta Semova, Mila Lyutskanova
With the special participation of Rafy Bohosyan as Gary Coleman and Angel Nikolov on the piano.
Avenue Q is an extremely entertaining musical for adults, presenting all sensitive topics nowadays in an unexpected way. Racism, xenophobia, gay communities, porn industry: all being treated with a good sense of humor, resulting in acceptance, overcoming of the prejudices, embracing of differences and recognition of diversity.
The clash with reality of a bunch of losers, though characteristically American in their system of values, is all too applicable in our country as well. During the performance you will enjoy an extremelly funny interpretation of the “difficult” problems in life.