Десети Международен куклено-театрален фестивал “ПИЕРО”, 24 – 29 септември 2017, Стара Загора, България

По информация на Пресцентъра на Държавен куклен театър – Стара Загора и на Десетия Международен куклено-театрален фестивал “ПИЕРО”, 24 – 29 септември 2017, Стара Загора, България – в първия фестивален ден ни очаква една изключително приятна изненада…
Не пропускайте 24 септември – неделя – начало 14:00 ч. в залата, първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, бул. Руски 44
ПАНОРАМА НА ТЕОДОР УШЕВ!!!!
СЛЯПАТА ВАЙША
2016, 8:14 мин.
Сценарий: Георги Господинов
Режисура и анимация: Теодор Ушев
Продуцент: NF
Номиниран за най-добър късометражен анимационен филм на Академичните награди „Оскар“ през 2017 г.
Филмът разказва историята на Вайша, младо момиче, родено с едно зелено и едно кафяво око. Но не цветът е това, което прави Вайша различна. С лявото си око тя вижда само миналото, а с дясното – само бъдещето. Като ужасно проклятие, разполовеният поглед на Вайша ѝ пречи да живее в настоящето. Наричат я Сляпата Вайша. В тази метафорична история за мъдростта на безвремието по едноименния разказ на Георги Господинов, Ушев напомня за важността да се живее в сега.
BLIND VAYSHA
2016, 8:14 min.
Script: Georgi Gospodinov
Direction, animation: Theodore Ushev
Production: NFBC
Nominated for the 2017 Academy Award® for Best Animated Short Film!
This short film tells the story of Vaysha, a young girl born with one green eye and one brown eye. But colour isn’t the only thing that’s different about Vaysha’s gaze. While her left eye sees only the past; her right sees only the future. Like a terrible curse, Vaysha’s split vision prevents her from inhabiting the present. Blinded by what was and tormented by what will be, she remains trapped between two irreconcilable temporalities. “Blind Vaysha,” they called her.
In this metaphoric tale of timeless wisdom and beauty based on the eponymous short story by Georgi Gospodinov, filmmaker Theodore Ushev reminds us of the importance of keeping our sights on the present moment.
TOWER BOWHER
2006, 3:49 мин.
Сценарий, режисура, анимация: Теодор Ушев
Продуцент: NFBC
Филмът на Теодор Ушев е като вихрушка, преминаваща през изкуството на руския конструктивизъм, и е изпълнен с визуални препратки към художниците от това време, включвайки Вертов, братята Стенберг, Родченко, Лисицки и Попова.
TOWER BOWHER
2006, 3:49 min.
Script, direction, animation: Theodore Ushev
Production: NFBC
This animated short by Theodore Ushev is like a whirlwind tour of Russian constructivist art and is filled with visual references to artists of the era, including Vertov, Stenberg, Rodchenko, Lissitsky and Popova.
ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ЧАКАШЕ
2006, 7:26 мин.
Сценарий: Теодор Ушев и Хлое Сен-Марс (по романа „Процесът“ на Франц Кафка)
Режисура и анимация: Теодор Ушев
Продуцент: NFBC
През целия си живот човекът чака пред затворена врата. Какво има зад нея? Истината? Или просто една врата се отваря към много други зад нея? Търпелив и податлив на манипулация, човекът се надява и чака.
THE MAN WHO WAITED
2006, 7:26 min.
Script: Theodore Ushev, Chloé Cinq-Mars (based on ‘The Trial’ by Franz Kafka)
Direction, animation: Théodore Ushev
Production: Valkyrie films, NFBC
For his entire life, a man has waited outside a closed door. What lies beyond it? The truth? Or simply another door opening onto many more doors? Patient and docile, the man hopes and waits.
ЦАРИЦА
2007, 7:00 мин.
Сценарий: Теодор Ушев и Кристиан Дюшен
Режисура и анимация: Теодор Ушев
Продуцент: NFBC
Филмът съчетава хумора и магичното в история за малко момиче, което тъгува за баба си. Когато Лили намира мида-царица на плажа, тя замисля план да докара баба си от България в Монреал, за да направи баща си щастлив.
TZARITZA
2007, 7:00 min.
Script: Theodore Ushev, Christiane Duchesne
Direction, animation: Theodore Ushev
Production: NFBC
This animated short combines warmth, humour and magic in a story about a young girl who misses her grandmother. When Lili finds a tzaritza (magic shell) along the seashore, she hatches a plan to bring her Grandma from Bulgaria to Montreal to make her father happy.
DRUX FLUX
2008, 4:50 мин.
Сценарий, режисура, анимация: Теодор Ушев (по книгата „Едноизмерният човек“ на Херберт Маркузе)
Продуцент: NFBC
Частично фигурален, частично абстрактен, филмът е съставен от бързо протичащи образи, показващи смазания от индустрията модерен човек. Вдъхновен от книгата „Едноизмерният човек“ на философа Херберт Маркузе, Ушев деконструира чудовищната геометрия на индустриалните пейзажи, за да покаже дехуманизацията на прогреса.
DRUX FLUX
2008, 4:50 min.
Script, direction, animation: Theodore Ushev (inspired by the book ‘One-Dimensional Man’ by Herbert Markuse)
Production: NFBC
Part figurative, part abstract, Drux Flux is an animated short comprised of fast-flowing images showing modern people crushed by industry. Inspired by One-Dimensional Man, by philosopher Herbert Marcuse, the filmmaker deconstructs industrial scenes and their terrifying geometry to show the inhumanity of progress.
ДНЕВНИЦИТЕ НА ЛИПСЕТ
2010, 14:04 мин.
Сценарий: Крис Робинсън
Режисура и анимация: Теодор Ушев
Продуцент: NFBC
Филмът показва дълбината на болката, измъчваща известния канадски кинематографист-експериментатор Артър Липсет, който се самоубива на 49-годишна възраст. Неговият срив в депресията и лудостта е изследван чрез серия от образи и звуци, вдъхновени от собственото творчество на Липсет.
LIPSETT DIARIES
2010, 14:04 min.
Script: Chris Robinson
Direction, animation: Theodore Ushev
Production: NFBC
This animated short by Theodore Ushev depicts the maelstrom of anguish that tormented Arthur Lipsett, a famed Canadian experimental filmmaker who died at the age of 49. His descent into depression and madness is explored through a series of images as well as sounds taken from Lipsett’s own work.
СЛАВЕИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
2011, 2:56 мин.
Сценарий, режисура, анимация: Теодор Ушев
Продуцент: Festival du nouveau cinéma de Montréal
Тази метафорична и сюрреалистична приказка е алюзия. Филмът е пътешествие в спомените и настоящето. Какво би станало, ако славеите трябваше да работят, вместо да пеят и да отлитат на юг? Дали невинността е единственият спасител за песента на птиците? Няма славеи през декември… Това, което остава, е историята на нашите начало и край.
NIGHTINGALES IN DECEMBER
2011, 2:56 min.
Script, direction, animation: Theodore Ushev
Production: Festival du nouveau cinéma de Montréal
This metaphorical surrealist tale is an allusion. Nightingales in December is a trip into the memories, and the fields of the current realities. What if the Nightingales were working, instead of singing and going south? Is the innocence the only savior of birds songs? There are no Nightingales in December… What is left, is only the history of our beginning, and our end.
ДЕМОНИ
2012, 3:37 мин.
Сценарий, режисура, анимация Теодор Ушев
Продуцент: Асфалт танго
Филмът е музикален клип за българската група „Котарашки и Дъждовните кучета“, вдъхновен от движенията на зоотропа. С лекота и игривост Ушев завърта подскокливи форми и фигури. Графично той си играе в същия пясъчник, в който са играли сюрреалисти и абстракционисти от началото на ХХ век. Ако можем да си представим екип, съставен от Миро, Кандински и Клее, вероятно техната музикална интерпретация би била точно това.
DEMONI
2012, 3:37 min.
Script, direction, animation: Theodore Ushev
Production: Asphalt Tango
“Demoni,” is a zoetrope-inspired music video for the Bulgarian band Kottarashky & The Rain Dogs. Ushev takes a light-hearted turn in this video and fills a series of spinning records with playful bouncing shapes and figures. Graphically, he’s playing in the same sandbox as early-20th century surrealists and abstract painters. One imagines if Miro, Kandinsky and Klee had teamed up to make an animated music video, it would have looked something like this.
ЙОДА
2012, 3:09 мин.
Сценарий: Марал Мохамаджиян
Режисура и анимация: Теодор Ушев
Продуцент: Марсел Жан
Жена пише писмо на мъж в затвора. Писмото е изпълнено с любов, тревога, съчувствие, страдание и надежда. Свобода за Джафар Панахи и всички арестувани ирански кинематографисти.
JODA
2012, 3:09 min.
Script: Maral Mohammadian
Direction, animation: Theodore Ushev
Producer: Marcel Jean
A woman writes a letter that will be read by a man in prison. A letter full of love, worry, compassion, suffering and hope. Freedom for Jafar Panahi, and all imprisoned Iranian filmmakers.
ГЛОРИЯ ВИКТОРИЯ
2013, 6:58
Сценарий, режисура, анимация Теодор Ушев
Продуцент: NFBC
Рециклирайки елементи от сюрреализма и кубизма, филмът се фокусира върху връзката между изкуството и войната. Възхваляващата нашествията музикална тема от Ленинградската симфония на Шостакович (№7) усилва въздействието от образите на войната и масовите убийства, като ни превежда от Дрезден до Герника, от Испанската гражданска война до Междузвездни войни. Това едновременно е симфония, обслужваща военната машина, но и изкуство, което оплаква мъртвите и моли за мир.
GLORIA VICTORIA
2013, 6:58 min.
Script, direction, animation: Theodore Ushev
Production: NFBC
Recycling elements of surrealism and cubism, this animated short by Theodore Ushev focuses on the relationship between art and war. Propelled by the exalting „invasion“ theme from Shostakovich’s Leningrad Symphony (No. 7), the film presents imagery of combat fronts and massacres, leading us from Dresden to Guernica, from the Spanish Civil War to Star Wars. It is at once a symphony that serves the war machine, that stirs the masses, and art that mourns the dead, voices its outrage and calls for peace.
SONÁMBULO
2015, 4:21 мин.
Сценарий, режисура, анимация Теодор Ушев
Продуцент: Les Productions Unité centrale
Сюрреалистично пътешествие през цветовете и формите на поемата на Федерико Гарсия Лорка Сомнамбулен романс. Визуална поезия в ритъма на фантастичните сънища и страстните нощи.
SONÁMBULO
2015, 4:21 min.
Script, direction, animation: Theodore Ushev
Production: Les Productions Unité centrale
A surrealist journey through colors and shapes inspired by the poem Romance Sonámbulo by Federico García Lorca. Visual poetry in the rhythm of fantastic dreams and passionate nights.