Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ – Стара Загора стана самостоятелен Център за подкрепа на личностно развитие

С решение на Общинския съвет Стара Загора от 27 юли 2017 г. Народната астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ беше извадена от състава на Общинския център за личностно развитие и получи статут на самостоятелен Център за подкрепа на личностното развитие. Това стана въз основа на регламентите на чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование. Според него  „Астрономическите обсерватории и планетариуми са общински центрове за подкрепа за личностно развитие“.

Правилникът за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми на Министерство на образованието и науката / 24.02.2017 г./ постановява основната дейност на астрономическите обсерватории да бъде обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез занимания по интереси и кариерното им ориентиране. Това включва обучителни дейности; дейности, свързани с научноизследователски проекти; дейности за популяризиране на астрономията и природните науки; масови прояви и публични изяви.

На основание на Правилника обучението се осъществява в организационни педагогически форми с деца и ученици от една и съща или от различна възраст, разпределени в групи в зависимост от степента на подготовката им и работещи по утвърден от директора план за обучение.

Астрономическите обсерватории и планетариуми се ръководят и представляват от директор. На основание на чл. 23 от Правилника дейностите се финансират със средства от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, допълнително финансиране, осигурено за сметка на други средства по бюджета на финансиращия орган, европейски фондове и програми и собствени приходи, свързани с предмета на дейност на институцията.

Очаква се през настоящата седмица принципалът – Регионално управление на образованието Стара Загора, да назначи временно изпълняващ длъжността „директор“, а в последствие да обяви конкурс за тази позиция. Очаква се също да се възстанови предишното щатно разписание – директор и астрономи.

През 2014 г. се извърши механично сливане на Астрономическата обсерватория, Младежкия дом и Център за работа с децата в Общински център за личностно развитие, което се оказа не особено ефективно.

Старозагорската астрономическа обсерватория е първата основана в България от типа „народна“. Открита е с тържествена церемония на 26 февруари 1961 г. През 1974 г. част от материалната й база, щат и финансиране са прехвърлени към новосъздадената академична институция „Централна лаборатория по космически изследвания при БАН“. Днес тази база е част от Централната лаборатория по слънчево-земни въздействия при БАН, филиал Стара Загора.

Основната дейност на обсерваторията се развива в три главни направления:обучение, популяризация на науката и научни изследвания в областта на астрономията, астрофизиката и космическите науки.

Обучението се извършва в Школата по астрономия и проблемните групи по следните тематики: Слънце и слънчева активност, планети от Слънчевата система, Луна, метеори, променливи звезди, наблюдения на редки астрономически явления, археоастрономия, решаване на задачи по астрономия.

В учебните зали на НАО „Ю.Гагарин“ се провеждат специализирани лектории и наблюдения с ученици по астрономия, физика, география, химия, биология и космически науки, надграждащи техните знания в тези области на човешкото познание, получавани в средното училище.

Популяризацията на научни знания по астрономия, астрофизика, космически науки и постиженията на съвременната космонавтика се извършва в специално оборудвани зали и кабинети с помощта на мултимедийни системи  и продукти, както и чрез реални наблюдения на небето и обектите от близкия и далечен космос чрез телескопи и съвременна апаратура.

Научните изследвания се провеждат в четири области: изследване на активни хелиосферни процеси и обекти от слънчево-земните взаимодействия; наблюдения на редки астрономически явления: слънчеви и лунни затъмнения, пасажи на планети, окултации; наблюдения на метеори; археоастрономически изследвания на скално-изсечени паметници.

Новата учебна година ще започне на 15 септември 2017 г.

Росица Ранчева