ПГ по ветеринарна медицина – Стара Загора е училище от национално значение

На свое заседание на 28 юни 2017 г. Министерски съвет обяви Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“ – Стара Загора http://pgvm-bg.com/letopisna_kniga.html за училище от национално значение. Според държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование училище с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училище, в което се обучават ученици от много области.

Всички училища със статут на национални са държавни и са към Министерство на образованието и науката. Още пет неспециализирани училища  обяви правителството за училища с национално значение. Това са: Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ – Ловеч, ПГ по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – Тетевен, ПГ по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград, Професионалната техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград, ПГ по компютърни технологии и системи – Правец.

Росица Ранчева