Кандидат-студентски изпит по Биология в Тракийския университет

Близо 400 студенти се явяват днес на 5-часовия редовен кандидат-студентски изпит по Биология в Тракийски университет. В присъствието на родители, експерти от висшето учебно заведение и представители на медиите, зам.-ректорът по учебната дейност проф. дсн Гюрга Михайлова отвори касата, в която се съхраняват всички възможни варианти за теми от материала от 8,9,10 клас. В зала № 1 на лотариен принцип бе избран и студентът Злат Али от Кърджали, който изтегли изпитните въпроси. От материала от 8 клас – „Сърце и кръвоносни съдове“, от 9 – „Роля на аденозинтрифосфата (АТФ) в енергетиката на клетката. Окислително фосфорилиране“, а от 10 – „Поведение при животните и човека“. На тегленето на темите присъства и ректорът на Тракийски университет – проф. двмн Иван Въшин. „До вчера, ако трябваше да се обърна към Вас, трябваше да кажа уважаеми абитуриенти. Днес казвам уважаеми студенти. Искрено се надявам, че след 10-15 дни, когато направим първото класиране, Вие ще изберете Тракийски университет и тогава към Вас ще се обръщаме като вече уважаеми студенти, а след 11 септември, когато ще открием учебната година, с уважаеми колеги“, приветства кандидат-студентите Ректорът на Тракийски университет, проф. двмн Иван Въшин. По-голямата част от студентите използват оценката от изпита по Биология за вход в специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“. Тя може да послужи и за желаещите да изучават „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Лекарски асистент“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Социални дейности“, „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“, „Гериатрични грижи“, „Зооинженерство“, „Агрономство“, „Рибовъдство и аквакултура“, „Аграрно инженерство“. На 29 юни са тестовете по География и Икономика, както и изпитът по Социална медицина. На 30 е тестът по Биология, а на 4 юли – изпитът по Обща езикова култура. Два дни по-късно, на 6 юли е изпитът по Химия.
Благовест Илиев