Пет вълшебни класни стаи откри Община Стара Загора

Под атрактивния надслов „Вълшебна класна стая“ Община Стара Загора стартира европейски проект, предназначен за деца в неравностойно положение в предучилищна подготовка за равен старт в училище.
„Целта е да се подобри подготовката по български език на 5-6 годишните деца за постъпване в първи клас. Това ще гарантира по-високи резултати и ще намали възможността за отпадането им в процеса на началното образование“. Това каза на брифинг на 24 април т.г. ресорният зам.кмет Иванка Сотирова. „Другата важна цел е работа с родителите им. Ако те
осъзнаят потребността от ранното интегриране на децата им и също се приобщят към проекта, възможно е да се направи стъпка напред“.
В проекта са включени 325 малчугани, предимно от ромски произход, от пет детски градини: No 1 „Звънче“, No 24 „Радост“ и No 68 „Патиланско царство“ в Стара Загора; № 26 „Лилия“ в с. Хрищени и No 55 „Незабравка“ в с. Хан Аспарухово..
Основните дейности за постигане на целите обясни Десислава Нанева от отдел „Образование“, специалист за работа в детските градини.
Допълнителното обучение по български език за деца, за които той не е майчин, ще се постигне с ежеседмични занимания чрез игрови методи, съставяне и разказване на кратък текст по картинки, закупуване на дидактични табла, детски игри и книжки. Задачата е придобиване на общи и специфични знания и умения – съгласуване по род и число, построяване на правилни изречения и др.
За подобряване на образователната среда в детските градини ще бъде закупено подходящо обзавеждане на класните стаи с бели магнитни дъски, мултимедийни проектори, цифрови фотоапарати, маси и столове за децата, бюра и учителски столове. Очаква се това да доведе до пълноценно интегриране на децата в неравностойно положение при адекватни условия за възпитание и обучение.
Провеждането на различни спортни инициативи – състезания по футбол на малки вратички за момчетата, игра с обръч на момичетата и др, са инициативи, които целят насърчаване общуването и съвместните изяви между децата от различните етности, обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на населеното място. Задачата е да се преодолеят негативните нагласи и предразсъдъци, които имат децата в най-ранна детска възраст, да се възпитават в толерантност и приемане на различните. Проектът предвижда още посещение на куклен театър, на пожарната и полицията, организиране на зимен и летен лагер и др.
В детските градини децата придобиват не само знания, но усвояват и положителни нагласи към различието у другите деца, формира се култура на толерантност. Детската градина е призвана да формира способност за разбиране и приемане на другия. За създаване на по-добра приобщаваща среда са предвидени съвместни чествания на празници и събития: – новогодишни тържества, показващи традиции и обичаи на участниците в мултикуртурната група, изработване на сурвакници и др; за празнуването на Баба Марта – децата ще подарят предварително изработените от тях мартенички на свои приятелчета от групата; С детски карнавал ще се посрещне първа пролет; За 1-ви юни – Деня на детето ще се организира Панаир на детското творчество.
Огромни надежди се възлагат за насърчаване участието на родителите във възпитателния процес. Целта е те да станат равноправни партньори на детската градина за осъществяване на процеса на образование на децата. Ще бъдат проведени информационни кампании, насочени към отговорността на родителите и образователното включване. Предвидена е среща на родителите с представител на общината, който чрез личната си история може да бъде добър пример за децата; Предвидено е информиране на родителите за необходимостта и ползите от включване на децата им в детската градина; Зимните и летните лагери ще бъдат за децата и родителите им. В много от спортните и занимателните инициативи ще участват и родителите.
При проведените разисквания, присъстващите на брифинга директори и преподаватели в детските градини бяха категорични, че ключът към успеха е в ръцете на родителите – в тяхната заинтересованост, отговорност, загриженост и убеждение от потребността децата им да са максимално добре подготвени за предстоящия им първи клас в училище.
Проектът „Вълшебна класна стая“ е на обща стойност 479 424 лв. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителността е 28 месеца. Началото е 01.08.2016 г., а приключването – на 01.12.2018 г.
Партньор на Община Стара Загора е СНЦ „Свят без граници“.
Росица РАНЧЕВА